Richard J.Zeifmana, Anne C.Wagnerab

Niniejszy wpis stanowi tłumaczenie teksu: Exploring the case for research on incorporating psychedelics within interventions for borderline personality disorder, opublikowanego w Journal of Contextual Behavioral Science.

Najważniejsze

• Istnieją ważne ograniczenia w interwencjach związanych z zaburzeniem osobowości typu borderline (BPD).
• Psychodeliki są obiecujące w leczeniu szeregu zaburzeń psychicznych.
• Podawanie psychodelików prowadzi do redukcji objawów w leczeniu BPD.
• Domniemane mechanizmy zmiany między psychodelikami i BPD nakładają się na siebie.
• Opowiadamy się za badaniami nad włączeniem psychodelików w interwencje dla BPD.

Streszczenie

Borderline Personality Disorder (BPD) to ciężkie zaburzenie psychiczne charakteryzujące się rozregulowaniem behawioralnym, rozregulowaniem emocji, zaburzeniami samoidentyfikacji i zaburzeniem funkcjonowania społecznego. Pomimo istnienia opartych na dowodach interwencji psychoterapeutycznych dotyczących BPD, interwencje te mają istotne ograniczenia (np. ograniczoną skuteczność leczenia). Ponadto istnieje niewiele dowodów na skuteczność interwencji farmakologicznych dotyczących BPD. Istnieje zatem silna potrzeba ulepszenia obecnych interwencji w zakresie BPD. Chociaż badania nad włączeniem psychodelików w interwencje dla szerokiego zakresu zaburzeń psychicznych okazały się obiecujące, badania nie zbadały jeszcze użyteczności włączenia psychodelików w interwencje w przypadku BPD. Dlatego w niniejszym artykule dokonano przeglądu wpływu psychodelików na cele leczenia w interwencjach w BPD (tj. rozregulowanie behawioralne, rozregulowanie emocji, zaburzenia w samoidentyfikacji i funkcjonowaniu społecznym), a także rzekome nakładające się mechanizmy zmian między interwencjami w BPD a psychodelikami (tj. rozregulowanie emocji, uważność i współczucie dla siebie). Na koniec omówiono obawy dotyczące bezpieczeństwa, zalecenia kliniczne i proponowane kolejne kroki badawcze związane z podawaniem psychodelików osobom z BPD. Ten artykuł ma na celu zbadanie przypadku prowadzenia badań nad potencjalną użytecznością kliniczną, włączając psychodeliki w interwencje dotyczące BPD.

Słowa kluczowe: Zaburzenie osobowości borderline, Psychodeliki, Psychoterapia, Farmakoterapia, Mechanizmy zmian

Zaburzenie osobowości typu borderline (BPD) jest ciężkim zaburzeniem psychicznym charakteryzującym się rozregulowaniem behawioralnym, rozregulowaniem emocji, zaburzeniami samoidentyfikacji i trudnościami w funkcjonowaniu społecznym (American Psychiatric Association [APA], 2013). Częstość występowania BPD wynosi około 1,5% w populacji ogólnej i jest szczególnie rozpowszechniona w populacjach klinicznych (9,3–46,3%; Torgersen, 2012). Ponadto BPD wiąże się z wysokimi wskaźnikami samobójstw (Temes, Frankenburg, Fitzmaurice i Zanarini, 2019), intensywnym wykorzystaniem zasobów opieki zdrowotnej (Cailhol, Thalamas, Garrido, Birmes i Lapeyre-Mestre, 2015; Zanarini, Frankenburg, Hennen, I Silk, 2004), a ze względu na korzystanie z opieki zdrowotnej i mniejsze zaangażowanie siły roboczej stwarza to znaczne obciążenie ekonomiczne dla społeczeństwa (Van Asselt, Dirksen, Arntz i Severens, 2007). Dlatego skuteczne interwencje w przypadku BPD mają ogromne znaczenie.

1. Obecny stan interwencji w przypadku zaburzenia osobowości typu borderline
1.1 Interwencje psychoterapeutyczne w zaburzeniach osobowości typu borderline

Interwencje psychoterapeutyczne są obecnie uważane za leczenie pierwszego rzutu w BPD (Paris, 2009). Opracowano szereg interwencji psychoterapeutycznych specjalnie dla BPD, w tym Dialektyczną Terapię Behawioralną (Dialecitcal Behavioral Therapy DBT; Linehan, 1993), Psychoterapię Skoncentrowaną na Przeniesieniu (Transference-Focused Psychotherapy TFP; Clarkin, Yeomans i Kernberg, 1999) oraz Terapię Opartą na Mentalizacji (Mentalization-Based Therapy MBT; Bateman i Fonagy, 2006). Randomizowane kontrolowane badania (np. Bateman i Fonagy, 2009; Doering i in., 2010; Linehan i in., 2006) wykazały, że każda z tych interwencji prowadzi do znacznego zmniejszenia objawów BPD (np. zachowań samobójczych i samookaleczeń), w porównaniu ze zwykłym leczeniem (przegląd, patrz Stoffers i in., 2012).

Niemniej jednak obecne interwencje psychoterapeutyczne w przypadku BPD mają ważne ograniczenia, w tym ograniczoną skuteczność leczenia. Na przykład, w porównaniu z interwencjami kontrolnymi, niedawna metaanaliza (Cristea i in., 2017; N = 2256) wykazała jedynie małe lub umiarkowane rozmiary efektów dla DBT (Hedgesa g = 0,34) i podejścia psychodynamicznego (tj. TFP i MBT ; g = 0,41) w odniesieniu do wyników BPD (tj. objawów BPD, samookaleczeń i zachowań samobójczych). Podobnie niedawne badanie podłużne wykazało, że 10 lat po leczeniu 45% osób nadal spełniało kryteria BPD, a niewiele wykazało poprawę funkcjonowania społecznego i zawodowego (Alvarez-Tomás i in., 2017). Dlatego istnieje potrzeba poprawy skuteczności interwencji psychoterapeutycznych w przypadku BPD.

1.2 Interwencje farmakologiczne dla BPD

W porównaniu z interwencjami psychoterapeutycznymi odnotowano mniejsze sukcesy w opracowywaniu skutecznych interwencji farmakologicznych dla BPD. Obecnie wytyczne medyczne dotyczące farmakoterapii BPD obejmują dwa podejścia: zalecanie nie stosowania farmakoterapii w BPD (np. National Institute of Health and Clinical Excellence, 2009) i zalecanie farmakoterapii w przypadku określonych objawów BPD (np. APA, 2001). W niewielkiej liczbie badań zbadano dodanie interwencji farmakologicznych do psychoterapeutycznych, z ograniczoną poprawą wyników w porównaniu z samą psychoterapią (przegląd, patrz Marin, Kapil-Pair, Harris i Goodman, 2018). Ponadto metaanalizy i kompleksowe przeglądy sugerują, że istnieje niewiele dowodów na skuteczność obecnych interwencji farmakologicznych dotyczących BPD (Francois, Roth i Klingman, 2015; Hancock-Johnson, Griffiths i Picchioni, 2017; Lieb, Völlm, Rücker, Timmer , I Stoffers, 2010; Stoffers i Lieb, 2015) i żadne interwencje farmakologiczne nie mają wskazań agencji zdrowia ani zgody na leczenie BPD (Starcevic i Janca, 2018).

Pomimo ograniczonych dowodów na interwencje farmakologiczne dotyczące BPD, farmakoterapia jest często przepisywana w przypadku braku współistniejącego zaburzenia (np. 82%; Paton, Crawford, Bhatti, Patel i Barnes, 2015), co sugeruje, że usługodawcy desperacko oferują niektóre formy leczenia. Obawy związane z tymi praktykami obejmują kwestie etyczne, negatywne skutki uboczne i wysokie wskaźniki nadużywania leków (Sansone i Wiederman, 2009). Biorąc pod uwagę ograniczenia związane z obecnymi interwencjami, istnieje pilna potrzeba zbadania nowatorskich interwencji farmakologicznych dotyczących BPD (Chanen, 2015).

2. Psychoterapia wspierana psychodelicznie

Biorąc pod uwagę potrzebę nowych interwencji farmakologicznych dotyczących BPD, w niniejszym przeglądzie rozważono potencjał włączenia psychodelików do interwencji dotyczących BPD. Ogólnie rzecz biorąc, psychodeliki to środki farmakologiczne, które powodują zmiany afektu, poznania i percepcji, a także wywołują niezwykłe stany świadomości (dos Santos, Osorio, Crippa i Hallak, 2016). Chociaż fenomenologiczne właściwości psychodelików w pewnym stopniu się pokrywają, wiele z nich ma różne podstawowe mechanizmy działania. Serotonergiczne psychodeliki (zwane również „klasycznymi psychodelikami”), takie jak psylocybina, dimetylotryptamina (DMT; która jest zawarta w wywarze ayahuasca) i dietyloamid kwasu lizergowego (LSD), mają wspólny podstawowy mechanizm działania poprzez agonizm serotoninowych receptorów 5-HT2A (Nichols, 2016). 3,4-Metylenodioksy-metamfetamina (MDMA) jest często definiowana jako entaktogen (ze względu na modulację poczucia bliskości i empatii; Bershad i in., 2019), a jego mechanizmy działania obejmują podwyższony poziom serotoniny, dopaminy i norepinefryny (Sessa, Higbed i Nutt, 2019). Ketamina jest ogólnie definiowana jako dysocjacyjny środek znieczulający, który działa jako antagonista receptora glutaminianowego N-metylo-d-asparaginianu (NMDA) (Molero i in., 2018). Pomimo tych ważnych różnic, biorąc pod uwagę, że jest to pierwszy przegląd psychodelików i BPD, zbadamy potencjalne otoczenie obejmujące szeroką klasę psychodelików w ramach interwencji dla BPD.

Wstępne badania klinicznej użyteczności psychodelików przyniosły obiecujące wyniki w leczeniu szerokiej gamy trudnych do leczenia zaburzeń psychicznych, z których wiele współwystępuje z BPD (Zanarini, Frankenburg, Hennen, Reich i Silk, 2004), w tym odporne na leczenie poważne zaburzenie depresyjne, zespół stresu pourazowego, zaburzenia związane z używaniem substancji, stres psychiczny związany z chorobą zagrażającą życiu oraz zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (recenzje, patrz Johnson, Hendricks, Barrett i Griffiths, 2019; Sessa i in. , 2019). W szeregu badań stwierdzono również, że podawanie psychodelików prowadzi do długotrwałych zmian osobowości (np. Otwartości na doświadczenie; MacLean, Johnson i Griffiths, 2011; Wagner i in., 2017), co może tłumaczyć pozytywne wyniki terapeutyczne (recenzja, patrz Bouso, dos Santos, Alcázar-Córcoles i Hallak, 2018). Ponadto włączenie psychodelików w interwencje dla zdrowych osób prowadzi do długotrwałej poprawy samopoczucia (np. Griffiths i in., 2018; Nicholas i in., 2018). Pomimo istotnych ograniczeń otaczających badania, w tym ograniczonej liczby prób, małych liczebności próby oraz problemów z utrzymywaniem zaślepienia w kontrolowanych badaniach placebo (z powodu wyraźnych psychologicznych efektów psychodelików; Barnby i Mehta, 2018), wstępne wyniki są obiecujące i sugerują, że dodatkowe badania klinicznej użyteczności psychodelików są uzasadnione.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres zaburzeń psychicznych, w przypadku których psychodeliki wykazały obiecujące wyniki, Carhart-Harris, Erritzoe, Haijen, Kaelen i Watts (2018) twierdzą, że psychodeliki mogą być ukierunkowane na transdiagnostyczne problemy zdrowia psychicznego, co sugeruje, że psychodeliki mogą okazać się obiecujące w leczeniu jeszcze nie badanych zaburzeń psychicznych. Jednak dotychczasowe badania nie zbadały jeszcze możliwości włączenia psychodelików w interwencje dotyczące BPD (a niektóre badania wykluczyły osoby z BPD; np. Danforth i in., 2018). Dlatego dokonujemy przeglądu celów leczenia w interwencjach związanych z BPD, w tym (a) rozregulowaniem behawioralnym, (b) rozregulowaniem emocji, (c) zaburzeniami samoidentyfikacji oraz (d) zaburzonym funkcjonowaniem społecznym, a także wpływem psychodelików na te cele leczenia. Ponadto opisujemy badania nad rzekomymi nakładającymi się mechanizmami zmiany (tj. jak i dlaczego interwencje prowadzą do poprawy; Kazdin, 2009) między interwencjami dla BPD i psychodelikami.

2.1 Rozregulowanie behawioralne
2.1.1 Zaburzenia osobowości typu borderline i zaburzenia regulacji zachowania

BPD charakteryzuje się szeregiem nieuregulowanych zachowań, w tym impulsywnością, agresją, nadużywaniem substancji i zachowaniami samobójczymi (APA, 2013). W porównaniu ze zdrowymi osobami (grupą kontrolną) osoby z BPD wykazują wyższy poziom zgłaszanej przez siebie impulsywności (Sebastian, Jacob, Lieb i Tüscher, 2013), a wśród osób z BPD wyższy poziom impulsywności wiąże się z częstszym zaangażowaniem w rozregulowane zachowania (Terzi i wsp., 2017). Ponadto wśród pacjentów psychiatrycznych osoby z BPD częściej podejmują poważne akty przemocy i agresji (Newhill, Eack i Mulvey, 2009). BPD wiąże się również z wysokimi wskaźnikami spożycia alkoholu (tj. 48,1%) i zaburzeniami używania narkotyków (tj. 45,9%) (Trull i in., 2016), a także niezwykle wysokim odsetkiem samookaleczeń ( tj. 65–80%; Clarkin, Widiger, Frances, Hurt i Gilmore, 1983; Soloff, Lis, Kelly, Cornelius i Ulrich, 1994), prób samobójczych (np. 70,6–83,6%; Soloff, Lynch i Kelly, 2002; Wilson, Fertuck, Kwitel, Stanley i Stanley, 2006) i samobójstw (tj. 5,9%; Temes i in., 2019). Zatem rozregulowanie behawioralne jest ważnym celem w interwencjach BPD.

Chociaż oparte na dowodach interwencje w przypadku BPD prowadzą do znacznego zmniejszenia rozregulowania behawioralnego, nadal istnieją istotne ograniczenia wyników leczenia. Na przykład, porównując DBT ze zwykłym leczeniem, niedawna metaanaliza wykazała jedynie małe do umiarkowanych rozmiary efektów zmniejszania samookaleczeń i zachowań samobójczych (d Cohena = −0,324; DeCou, Comtois i Landes, 2019) oraz nieistotny spadek myśli samobójczych (d = -0,229). Ponadto po leczeniu BPD większość osób (np. 58%; Heath, Laporte, Paris, Hamdullahpur i Gill, 2018) wykazuje minimalną poprawę w zakresie nadużywania substancji. Biorąc pod uwagę te ograniczenia, istnieje potrzeba opracowania interwencji dla BPD, które lepiej ukierunkowałyby cel na rozregulowanie behawioralne.

3. Deregulacja emocji
3.1 Zaburzenia osobowości typu borderline i rozregulowanie emocji

Zasadnicza dysfunkcja BPD jest często identyfikowana jako rozregulowanie emocji (Carpenter i Trull, 2013; Linehan, 1993). Rozregulowanie emocji jest wielowymiarowym konstruktem, który składa się z podwyższonego negatywnego afektu, wrażliwości emocjonalnej i braków w stosowaniu strategii regulacji emocji (Carpenter i Trull, 2013). Obecne badania neurobiologiczne sugerują, że rozregulowanie emocji u osób z BPD wynika ze zwiększonej aktywności w obszarach limbicznych mózgu (np. ciało migdałowate, wyspa), które są związane z wykrywaniem i wytwarzaniem emocji, w połączeniu ze zmniejszoną aktywnością w obszarach przedczołowych (np. kora przedczołowa), które są związane z regulacją emocji (Schulze, Schmahl i Niedtfeld, 2016). Dlatego uważa się, że rozregulowanie emocji występuje z powodu deficytów w „odgórnej” modulacji reakcji emocjonalnych.

Biorąc pod uwagę jego centralną rolę w BPD, rozregulowanie emocji jest głównym celem i mechanizmem zmiany w interwencjach w BPD (Rizvi i Thomas, 2017; Rudge, Feigenbaum i Fonagy, 2017). Zmiany w zgłaszanej samoregulacji emocji i powiązanych procesach pośredniczą w wynikach leczenia BPD (Axelrod, Perepletchikova, Holtzman i Sinha, 2011; Gratz, Bardeen, Levy, Dixon-Gordon i Tull, 2015, 2012; McMain i in., 2013). Badania sugerują również, że interwencje psychoterapeutyczne na BPD zmieniają funkcję, strukturę i łączność obszarów mózgu uczestniczących w rozregulowaniu emocji (przegląd, patrz Herpertz, Schneider, Schmahl i Bertsch, 2018). Podsumowując, odkrycia te sugerują, że rozregulowanie emocji jest prawdopodobnie kluczowym mechanizmem zmiany w interwencjach BPD.

3.2 Psychodeliki i zaburzenia regulacji emocji

Badania empiryczne i teoretyczne sugerują, że psychodeliki wpływają na procesy emocjonalne i regulacji emocji (Vollenweider i Kometer, 2010). Po pierwsze, w niedawnym badaniu obserwacyjnym na próbie społeczności (Domínguez-Clavé i in., 2019), podawanie ayahuaski doprowadziło do znacznego zmniejszenia emocjonalnego braku akceptacji, ingerencji emocjonalnej i braku kontroli 24 godziny po podaniu. W podgrupie tej próby, osoby o wysokich cechach BPD wykazywały również zmniejszenie emocjonalnego braku akceptacji, ingerencji emocjonalnej i braku kontroli. Po drugie, zażywanie psychodelików wiąże się z niższym poziomem rozregulowania emocji (Thiessen i in., 2018) oraz niższym zgłaszanym przez siebie stresem psychicznym (Hendricks i in., 2015). Po trzecie, badania nad psychoterapią wspomaganą psychodelikami wykazały długotrwałe (np. 6–6,5 miesięcy) zmniejszenie objawów afektywnych (przegląd, patrz Johnson i in., 2019), a także zmniejszenie neurotyzmu (Erritzoe i in. , 2018). Wśród osób z szerokim zakresem zaburzeń afektywnych, osoby, które otrzymały LSD w wysokiej i niskiej dawce, wykazywały większą poprawę w objawach afektywnych niż osoby, które otrzymały same konwencjonalne leczenie (np. leki psychotropowe, terapię elektrowstrząsową, psychoterapię indywidualną lub psychoterapię grupową;McCabe, Savage, Kurland, & Unger, 1972).

Ponadto, wśród pięciu osób z BPD i współistniejącą depresją oporną na leczenie, które otrzymały ayahuascę, wszystkie pięć osób wykazało zmniejszenie (tj. 30–84% spadku w stosunku do wartości wyjściowej) objawów depresji ocenianych przez lekarza 7 dni później (Palhano-Fontes i in. , 2019).

Wykazano również, że podawanie ketaminy prowadzi do szybkiego zmniejszenia objawów afektywnych (przegląd, patrz Molero i in., 2018). Co ciekawe, w porównaniu z osobami z niskim obciążeniem objawowym na początku (np. niższy poziom samobójstw), psychoterapia wspomagana ketaminą prowadzi do większego zmniejszenia objawów afektywnych u osób z większym obciążeniem objawowym (np. wyższy poziom samobójstwa; Dore i in., 2019). Wreszcie, osoby z BPD i zaburzeniami używania alkoholu, które otrzymywały psychoterapię wspomaganą ketaminą, wykazały poprawę cech związanych z rozregulowaniem emocji, w tym pomiary związane z objawami depresyjnymi i neurotyzmem (Krupitsky i Grinenko, 1996).

Wpływ psychodelików na rozregulowanie emocji może wynikać z agonistycznego działania psychodelików na receptory 5-HT2A w korze przedczołowej, co prowadzi do wzmocnionej „odgórnej” kontroli obwodów związanych z rozregulowaniem emocji (przegląd, patrz Vollenweider i Kometer, 2010). Zgodnie z tą hipotezą badania eksperymentalne na ludziach wskazują, że psychodeliki zmieniają aktywność neuronów w regionach związanych z przetwarzaniem emocji i rozregulowaniem emocji (np. Bedi, Phan, Angstadt i De Wit, 2009; Kraehenmann i in., 2016; Sanches i in. ., 2016). Ponadto wykazano, że podawanie psychodelików sprzyja plastyczności strukturalnej i funkcjonalnej oraz powiązanym efektom (tj. zwiększonej transkrypcji genów) w korze przedczołowej szczurów (Ly i in., 2018; Nichols i Sanders-Bush, 2002) . Dlatego wstępne badania sugerują, że psychodeliki mogą być ukierunkowane na regulowanie emocji.

4. Uważność
4.1 Zaburzenia osobowości typu borderline i uważność

Ważną strategią regulacji emocji związaną z BPD jest uważność i powiązane zdolności, w tym decentrowanie (tj. zdolność do obserwowania własnych myśli, emocji i wrażeń z dystansu; Kerr, Josyula i Littenberg, 2011) oraz akceptacja (tj. tolerowanie i zbliżanie się, a nie unikanie własnych doświadczeń; Orzech, Shapiro, Brown i McKay, 2009). W porównaniu z osobami z innymi zaburzeniami osobowości (Zanarini, Temes, Frankenburg, Reich i Fitzmaurice, 2019), a także społecznością (np. Tortella-Feliu i in., 2018) i szkołą wyższą (Baer, ​​Smith i Allen, 2004) (grupy porównawcze), osoby z BPD wykazują niższy poziom uważności i akceptacji. Ponadto wśród osób z BPD uważność jest pozytywnie związana z samopoczuciem emocjonalnym, a negatywnie z korzystaniem z opieki zdrowotnej (O’Toole, Diddy i Kent, 2012). Ponadto, w próbie psychiatrycznej, deficyty uważności odpowiadają za związek między cechami BPD a zaburzeniami regulacji (Wupperman, Fickling, Klemanski, Berking i Whitman, 2013). Zatem deficyty uważności odgrywają ważną rolę w BPD.

Uważność uważana jest za kluczowy cel i mechanizm zmiany w interwencjach BPD (Bliss i McCardle, 2014; Linehan, 1993; Rudge i in., 2017). Czas spędzony na ćwiczeniach uważności (Feliu-Soler i in., 2014; Soler i in., 2012), wykorzystanie umiejętności uważności (Stepp, Epler, Jahng i Trull, 2008), a także wzrost uważności (Mitchell, Roberts, Bartsch i Sullivan, 2019; Zeifman, Boritz, Barnhart, Labrish i McMain, 2019), akceptacja (Krantz, McMain i Kuo, 2018; Perroud, Nicastro, Jermann i Huguelet, 2012; Zanarini i in., 2019) i decentracja (Elices i in., 2016) są związane z pozytywnymi wynikami leczenia BPD. Wreszcie, wzrost uważności podczas interwencji w przypadku BPD wiąże się z mniejszym prawdopodobieństwem rezygnacji z leczenia (Stratton, Alvarez, Labrish, Barnhart i McMain, 2018). Wyniki te sugerują, że uważność może być szczególnie ważnym mechanizmem zmiany w interwencjach w BPD. Dlatego interwencje farmakologiczne zwiększające uważność mogą wzmocnić wyniki leczenia BPD.

4.2 Psychodeliki i uważność

Uważność rozpatruje się jako jeden z mechanizmów zmiany w psychoterapii wspomaganej psychodelikami. Badania jakościowe uwidoczniły uważność (Bogenschutz i in., 2018) oraz akceptację (Wagner, Mithoefer, Mithoefer i Monson, 2019; Watts, Day, Krzanowski, Nutt i Carhart-Harris, 2017) jako ważne procesy zmian związane z psylocybiną oraz psychoterapią wspomaganą MDMA. Ponadto badania eksperymentalne pokazują, że podawanie ayahuaski prowadzi do zwiększenia zdolności związanych z uważnością, w tym do akceptacji i decentrowania (Domínguez-Clavé i in., 2019; Sampedro i in., 2017; Soler i in., 2018, 2016; Thomas, Lucas, Capler, Tupper i Martin, 2013). W jednym badaniu uczestnicy nadal wykazywali znaczną poprawę akceptacji po 2 miesiącach od zażycia ayahuaski (Sampedro i in., 2017). Podobnie Soler i in. (2018) odkryli, że cztery sesje ayahuaski powodują wzrost akceptacji, który jest porównywalny z 8-tygodniową Redukcją Stresu Opartą na Uważności (Mindfullness-Based Stres Reduction MBSR; Kabat-Zinn, 1990). Wreszcie, regularne stosowanie ayahuaski wiąże się z wyższym poziomem decentrowania (Franquesa i in., 2018). Ogólnie rzecz biorąc, wyniki te sugerują, że podawanie psychodelików może prowadzić do zwiększenia uważności.

5. Tożsamość
5.1 Zaburzenia osobowości typu borderline i samoidentyfikacja

Osoby z BPD doświadczają zaburzeń własnej tożsamości (APA, 2013), które zostały skonceptualizowane na dwa podstawowe sposoby (Gad i in., 2019): (a) jako niespójne i niezintegrowane poczucie siebie (Kernberg, 1975 ) i (b) jako ogólnie wyższy negatywny pogląd na siebie z krótkimi okresami pozytywnych poglądów (Zanarini i in., 2007). Badania zapewniły wsparcie dla obu tych modeli. Na przykład, w porównaniu z grupą kontrolną osób zdrowych, osoby z BPD wykazują mniejszą spójność przy wymienianiu swoich cech osobowości (Beeney, Hallquist, Ellison i Levy, 2016), a także mniej spójne i bardziej zdezorientowane narracje życiowe (Jørgensen i in., 2012). Ponadto, w porównaniu z osobami zdrowymi z grupy kontrolnej i populacjami klinicznymi, osoby z BPD wykazują podwyższoną negatywną samoocenę i samokrytykę, a także mniej samo-współczucia (np. Costa, Maroco, Pinto-Gouveia, Ferreira i Castilho, 2016; Gad i in., 2019; Kopala-Sibley, Zuroff, Russell, Moskowitz i Paris, 2012; Winter, Bohus i Lis, 2017). Ponadto samokrytyka i współczucie są powiązane z nieprzystosowanymi zachowaniami związanymi z BPD, w tym z samookaleczaniem i zachowaniami samobójczymi (Gregory, Glazer, & Berenson, 2017; Hasking, Boyes, Finlay-Jones, McEvoy, & Rees, 2019).

Analiza jakościowa identyfikuje współczucie jako ważny temat w procesie powrotu do zdrowia (Katsakou i Pistrang, 2017; Katsakou, Pistrang, Barnicot, White i Priebe, 2017). Badania sugerują również, że włączenie ćwiczeń opartych na współczuciu poprawia wyniki w interwencjach BPD (Feliu ‐ Soler i in., 2017). Ponadto, w porównaniu z osobami nieodpowiadającymi na leczenie BPD, osoby reagujące na leczenie wykazują niższe poziomy wyjściowych negatywnych poglądów na siebie i większy spadek negatywnych poglądów na siebie (Gad i in., 2019), a także gwałtowniejszy wzrost samoakceptacji (Zanarini i in. ., 2019). Wreszcie badanie przekrojowe wykazało, że po leczeniu BPD powrót do zdrowia był negatywnie związany z samokrytyką i pozytywnie związany z samo-współczuciem (Donald, Lawrence, Broadbear i Rao, 2019). W związku z tym zaburzenia w samoidentyfikacji, w tym niestabilność poglądów na siebie, a także wzrost pozytywnych poglądów na siebie i wzrastające współczucie są ważnymi, a szczególnie trudnymi, celami leczenia w interwencjach BPD (Krawitz, 2012).

5.2 Psychodeliki i tożsamość

Badania sugerują, że psychodeliki mają ostry i potencjalnie długotrwały wpływ na poczucie tożsamości jednostki. Badania jakościowe wskazują, że współczucie i samoakceptacja to ważne tematy, które wyłaniają się z wywiadów z osobami, które otrzymywały psychoterapię psylocybiną, LSD i MDMA lub stosowały ayahuaskę w celach terapeutycznych (Barone, Beck, Mitsunaga-Whitten i Perl, 2019; Bogenschutz i in., 2018; Gasser, Kirchner i Passie, 2015; Lafrance i in., 2017; Malone i in., 2018). Badania przekrojowe i eksperymentalne podobnie sugerują, że psychodeliki prowadzą do zwiększonego współczucia i pozytywnych poglądów na siebie. Wśród zdrowych osób kontrolowane badania z psylocybiną (Griffiths, Richards, McCann i Jesse, 2006, 2008, 2011, 2018) oraz otwarte badanie z LSD (Schmid i Liechti, 2018) wykazały długoterminowy wzrost pozytywnych poglądów na siebie. Podobnie, w porównaniu z osobami bez historii stosowania ayahuaski, osoby z historią używania ayahuaski wykazują więcej pozytywnych poglądów na siebie (Franquesa i in., 2018). Otwarte badanie z udziałem zdrowych ochotników wykazało, że pojedyncza dawka ayahuaski prowadzi do znacznego wzrostu współczucia (Sampedro i in., 2017). Podobnie, wśród rekreacyjnych użytkowników MDMA, stosowanie MDMA wiąże się z późniejszym wzrostem samo-współczucia i spadkami samokrytyki (Kamboj i in., 2015, 2017). Wśród osób z BPD stwierdzono, że psychoterapia wspomagana ketaminą prowadzi do poprawy cech osobowości związanych z samokrytyką (Krupitsky i Grinenko, 1996). Odkrycia te sugerują, że podawanie psychodelików może prowadzić do długotrwałych zmian w samoidentyfikacji w ogóle, a w szczególności do wzrostu współczucia.

Do tej pory badania nie badały jeszcze wpływu psychodelików na stabilność poglądów na siebie (tj. zaburzenie tożsamości związane z BPD, zdefiniowane przez Kernberga, 1975). Jednak biorąc pod uwagę badania sugerujące, że zmniejszone rozregulowanie emocji (Gratz i in., 2015) oraz wykorzystanie umiejętności uważności (Stepp i in., 2008) prowadzą do zmniejszenia zaburzeń tożsamości w ramach interwencji w BPD, wpływ psychodelików na rozregulowanie emocjonalne (patrz wyżej, „Psychodeliki i zaburzenia regulacji emocji”) i uważność (patrz powyżej, „Psychodeliki i uważność”) mogą z kolei prowadzić do zmniejszenia zaburzeń w samoidentyfikacji. Konieczne będą dodatkowe badania w celu zbadania tej możliwości.

6. Funkcjonowanie społeczne
6.1 Zaburzenia osobowości typu borderline i funkcjonowanie społeczne

BPD charakteryzuje się deficytami w funkcjonowaniu społecznym, w tym niestabilnymi i intensywnymi relacjami interpersonalnymi oraz gorączkowymi staraniami, aby uniknąć porzucenia (APA, 2013). Osoby z BPD szczególnie doświadczają podwyższonego poziomu bólu społecznego (tj. stresu emocjonalnego z powodu wykluczenia społecznego, odrzucenia lub utraty; Renneberg i in., 2012; Staebler, Renneberg i in., 2011) i wrażliwości na odrzucenie (Domsalla i in. al., 2014; Staebler, Helbing, Rosenbach i Renneberg, 2011b). Ponadto osoby z BPD mogą wykazywać dodatkowe deficyty w aspektach funkcjonowania społecznego, w tym deficyty w zakresie zaufania, rozpoznawania emocji i empatii (przegląd, patrz Lazarus, Cheavens, Festa i Rosenthal, 2014).

Deficyty w funkcjonowaniu społecznym są jednymi z najtrudniejszych celów w interwencjach BPD, przy niewielkim dowodzie na wzrost funkcjonowania społecznego po leczeniu (Alvarez-Tomás i in., 2017; Gunderson i in., 2011). Jednym z sygnałów, poprzez które deficyty w funkcjonowaniu społecznym mogą objawiać się w interwencjach w BPD, jest relacja między pacjentem a terapeutą (tzw. sojusz terapeutyczny). Utrzymanie sojuszu terapeutycznego może być szczególnie trudne (Bender, 2005) i jest ważnym predyktorem porzucania leczenia i wyników leczenia w interwencjach BPD (Barnicot i in., 2012; Barnicot, Katsakou, Marougka i Priebe, 2011; Bedics , Atkins, Harned i Linehan, 2015; Wnuk i in., 2013). Dlatego poprawa funkcjonowania społecznego, a także wzmocnienie sojuszu terapeutycznego są ważnymi celami w interwencjach BPD.

6.2 Psychodeliki i funkcjonowanie społeczne

Badania sugerują, że psychodeliki mogą mieć pozytywny wpływ na funkcjonowanie społeczne. Wśród osób nadużywających substancji z BPD psychoterapia wspomagana ketaminą doprowadziła do poprawy funkcjonowania społecznego i wrażliwości interpersonalnej (Krupitsky i Grinenko, 1996). Ponadto, wśród osób, które otrzymały psylocybinę przy wsparciu psychologicznym, analiza tematyczna wskazała, że tworzenie i utrzymywanie relacji z innymi jest ważnym procesem zmiany (Watts i in., 2017). Podobnie, po psylocybinie i psychoterapii wspomaganej MDMA, osoby zgłosiły poprawę stosunków międzyludzkich (Barone, Beck, Mitsunaga-Whitten i Perl, 2019; Belser i in., 2017). Ponadto, randomizowane kontrolowane badania wykazały, że zdrowe osoby uczestniczące w praktykach duchowych oraz otrzymujące dwie wysokie dawki psylocybiny (w porównaniu z dwiema niskimi dawkami) wykazywały wzrost bliskości z innymi (Griffiths i in., 2018). Ponadto u zdrowych uczestników pojedyncza dawka LSD prowadzi do wzrostu pozytywnych efektów społecznych 1 i 12 miesięcy później (Schmid i Liechti, 2018). Wreszcie, w próbie społecznościowej, użycie psychodelików prowadzi do zwiększenia więzi społecznych (Carhart-Harris, Erritzoe i in., 2018). Zgodnie z tymi ustaleniami Carhart-Harris, Erritzoe i in. (2018) argumentują, że łączność może być kluczowym problemem transdiagnostycznym, na który wpływają psychodeliki.

Psychodeliki mogą również celować w deficyty w funkcjonowaniu społecznym związane z BPD, w tym w bólu społecznym, wrażliwości na odrzucenie, zaufaniu, empatii i rozpoznawaniu emocji. Na przykład, u osób z depresją oporną na leczenie, psylocybina ze wsparciem psychologicznym poprawiła rozpoznawanie emocji na twarzy dwa tygodnie po podaniu, tak że nie różniły się już od osób zdrowych z grupy kontrolnej (Stroud i in., 2018). Podobnie, randomizowane kontrolowane eksperymenty z podwójnie ślepą próbą z osobami zdrowymi wykazały, że podawanie psylocybiny, LSD i MDMA znacznie zmniejsza uczucie bólu społecznego, wykluczenia społecznego i rozpoznawania negatywnych emocji oraz zwiększa empatię emocjonalną, zaufanie i bliskość z innymi ( np. Dolder, Schmid, Müller, Borgwardt i Liechti, 2016; Frye, Wardle, Norman i de Wit, 2014; Gabay, Kempton, Gilleen i Mehta, 2019; Hysek i in., 2013; Kometer i in., 2012; Pokorny, Preller, Kometer, Dziobek i Vollenweider, 2017; Preller i in., 2015, 2016). Na podstawie tych wyników zasugerowano, że psychodeliki można stosować w celu zwalczania zaburzeń psychicznych charakteryzujących się deficytami społecznymi, a także w celu wzmocnienia sojuszu terapeutycznego, które są ważnymi celami w interwencjach BPD.

7. Ryzyko, bezpieczeństwo i względy kliniczne

Badania sugerują, że psychodeliki są bezpieczne, gdy są podawane w kontrolowanym środowisku po starannym przygotowaniu. Serotonergiczne psychodeliki wykazują niski poziom toksyczności fizjologicznej, nie są związane z uszkodzeniami ciała, deficytami neuropsychologicznymi lub problemami ze zdrowiem psychicznym i wykazują niski potencjał nadużyć i uzależnień (Hamill, Hallak, Dursun i Baker, 2019; Johnson, Griffiths, Hendricks i Henningfield , 2018; Johnson, Richards i Griffiths, 2008), co jest ważne, biorąc pod uwagę wysokie wskaźniki nadużywania substancji wśród osób z BPD (Trull i in., 2016). Obawy dotyczące zdrowia psychicznego występują bardzo rzadko (tj. <0,2% w wrażliwych populacjach) po podaniu serotonergicznych psychodelików w kontrolwanych warunkach (Cohen i Ditman, 1963). Wśród ponad 2000 pacjentów, którym podawano psylocybinę, LSD i ayahuascę w kontrolowanych warunkach badawczych, nie odnotowano poważnych zdarzeń niepożądanych (dos Santos i in., 2016; Johnson i in., 2008). Chociaż MDMA wiąże się z ryzykiem większego nadużywania niż psychodeliki serotoninergiczne, MDMA zostało zidentyfikowane jako mniej niebezpieczne niż inne często przepisywane środki farmakologiczne (np. Benzodiazepiny; Nutt, King i Phillips, 2010) a stosowanie MDMA w warunkach pozamedycznych występuje rzadko po podaniu w kontekstach klinicznych (Mithoefer i in., 2013). MDMA podawano ponad 1600 razy w kontrolowanych warunkach i wystąpiło tylko jedno poważne zdarzenie niepożądane (tj. krótki wzrost wcześniej istniejącej ektopii komorowej) i nie odnotowano zgonów (Multidysciplinary Association for Psychedelics Studies, 2017).

Profil bezpieczeństwa ketaminy jest mniej wyraźny, z możliwymi skutkami ubocznymi, w tym uzależnieniem, głodem, problemami poznawczymi, urologicznymi i wątrobowymi (przegląd, patrz Strong i Kabbaj, 2018). Niemniej jednak w kontekście klinicznym podawanie ketaminy nie wiązało się z utrzymującymi się problemami zdrowotnymi lub psychicznymi (np. nadużywaniem substancji; Dore i in., 2019) i zostało zatwierdzone do szeregu wskazań klinicznych, w tym depresji opornej na leczenie. Podobnie jak w przypadku wszystkich interwencji farmakologicznych, ważne są względy związane z możliwością negatywnych interakcji między psychodelikami i innymi lekami (np. inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny), a także problemami ze zdrowiem fizycznym (np. nadciśnienie; wytyczne, patrz Johnson i in. ., 2008; Kim i Mierzwinski-Urban, 2017; Sessa i in., 2019).

Główne problemy związane z podawaniem psychodelików to możliwość ostrego dyskomfortu fizjologicznego (np. zawroty głowy, osłabienie, drżenie, nudności, wymioty, parestezje, niewyraźne widzenie i zwiększone odruchy ścięgien) oraz trudne doświadczenia psychiczne (np. lęk, strach i zamieszanie; Hamill i in., 2019; Nichols, 2004). Te trudne doświadczenia psychologiczne są ogólnie uważane za ważny element procesu psychoterapeutycznego (np. Carbonaro i in., 2016) i ogólnie można sobie z nimi radzić w warunkach klinicznych poprzez przygotowanie, monitorowanie sesji i integrację trudnych doświadczeń.

Istnieją ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa i tolerancji psychodelików dla osób z BPD. Przeszukując literaturę zidentyfikowano dziewięć badań, w których podawano psychodelik osobom z BPD, w tym 3–9 miesięczne badanie dwutygodniowego rytualnego podawania ayahuaski, które obejmowało jedną osobę z BPD (Fernández i in., 2014), pojedynczą dawkę ayahuaski dla pięciu osób z BPD (Palhano-Fontes i in., 2019) oraz od jednego do sześciu podań ketaminy u 63 osób z BPD (Aust i in., 2019; Cole i in., 2018; Feifel, Malcolm, Boggie i Lee , 2017; Grunebaum i in., 2017; Krupitsky i Grinenko, 1996; Lauritsen, Mazuera, Lipton i Ashina, 2016; Murrough i in., 2015). Co ważne, w żadnym z tych badań nie zgłoszono poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z podawaniem psychodelików. Co ciekawe, Peter Gasser, który od kilku dziesięcioleci prowadzi w Szwajcarii terapię psychodelikami, zauważa, że ​​„W latach 1988–1993 znaczna liczba pacjentów z narcystycznymi zaburzeniami osobowości szukała terapii za pomocą leków psychodelicznych. Często zdiagnozowano również zaburzenie osobowości typu borderline, podobnie jak depresyjne zaburzenia nastroju i zaburzenia adaptacyjne. Możemy założyć, że leczenie jest odpowiednie dla tych zaburzeń (Gasser, 1994, s. 7).”

Należy zauważyć, że Carhart-Harris, Bolstridge i in. (2018) informują, że planują wykluczyć osoby z BPD z przyszłych badań z psylocybiną w leczeniu depresji (patrz clintrials.gov; NCT 03429075). Podobnie wcześniejsze badania psychoterapii z udziałem MDMA wykluczały osoby z BPD (np. Danforth i in., 2018; Mithoefer, Wagner, Mithoefer, Jerome i Doblin, 2011). Ponadto inne badania wykluczają „stany psychiczne uznawane za niezgodne z ustaleniem relacji lub bezpiecznej ekspozycji na psylocybinę (np. Griffiths i in., 2016, materiał uzupełniający)”. Ponadto niektóre badania wykluczają osoby z aktualnym poważnym ryzykiem samobójstwa ( np. Palhano-Fontes i in., 2019) lub nadużywaniem substancji (np. Ross i in., 2016), co mogło pośrednio skutkować wykluczeniem niektórych osób z BPD.

Biorąc pod uwagę złożoność otaczającą BPD, krótkoterminowy charakter tych badań oraz fakt, że inne zaburzenia psychiczne były głównym przedmiotem zainteresowania, decyzje te są zrozumiałe. Niemniej jednak należy zauważyć, że w badaniach klinicznych z psychodelikami odnotowano osoby z aktualnymi poważnymi myślami samobójczymi i przeszłymi zachowaniami samobójczymi (np. Ot’alora i in., 2018). Ponadto obecne wytyczne bezpieczeństwa dotyczące prowadzenia badań klinicznych z serotonergicznymi psychodelikami nie wspominają konkretnie o wykluczeniu osób z BPD (chociaż sugerują wykluczenie osób z ryzykiem zaburzeń psychotycznych, a także choroby afektywnej dwubiegunowej typu I lub II; Johnson i in., 2008) .

Główne obawy dotyczące bezpieczeństwa związane z podawaniem psychodelików dotyczą ostrych konsekwencji BPD. Biorąc pod uwagę związek między BPD a zachowaniami samobójczymi, szczególnie ważne jest, aby wszelkie potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa zostały zminimalizowane. Dlatego, zgodnie z powszechną praktyką w badaniach psychiatrycznych (np. Linehan, McDavid, Brown, Sayrs i Gallop, 2008), zalecamy, aby wstępne badania bezpieczeństwa i tolerancji psychodelików u osób z BPD wykluczały osoby u których niedawno wystąpiły (tj. w ciągu ostatnich 8 tygodni) poważne samookaleczenia lub zachowania samobójcze. Ponadto, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi leczenia psychoterapią wspomaganą psychodelikami (Johnson i in., 2008), zaleca się podawanie psychodelików (a) w kontrolowanych warunkach, w których można zapewnić bezpieczeństwo, (b) w obecności podmiotu świadczącego usługi medyczne, który może zapewnić wsparcie, wskazówki i, choć niekonieczne, leki (np. benzodiazepiny) w razie potrzeby, (c) w ciepłym i wygodnym otoczeniu, wraz z możliwością słuchania wybranych list odtwarzania muzyki (w przypadku ważnej roli muzyki w psychoterapii wspomaganej psychodelikami, patrz Kaelen i in., 2018) oraz (d) zapewnienie sesji przygotowawczych i integracyjnych przed i po podaniu psychodelików. Ponadto podczas sesji przygotowawczych i integracyjnych sugerujemy zachęcanie pacjentów do poświęcenia czasu na zintegrowanie swoich doświadczeń przed podjęciem jakichkolwiek ważnych decyzji życiowych lub zmian (np. porzucenie pracy, zakończenie małżeństwa). Biorąc pod uwagę znaczenie sojuszu terapeutycznego w psychoterapii wspomaganej psychodelikami, a także potencjalną trudność związaną z ustanowieniem silnego sojuszu terapeutycznego z osobami z BPD (Bender, 2005), ważne by sesje psychodeliczne odbywały się tylko wtedy, gdy pacjenci zgłaszają zaufanie do swojego terapeuty. Dodatkowo, w przypadku serotonergicznych psychodelików i ketaminy pomocne może być rozpoczęcie od małych dawek i zwiększenie dawki w miarę rozwoju sojuszu terapeutycznego i zaangażowania w zmianę.

Biorąc pod uwagę złożoność związaną z BPD, zalecamy włączenie psychoterapii wspomaganej psychodelikami do już ustalonej interwencji opartej na dowodach dla BPD (np. DBT, TFP lub MBT). W związku z tym ostatnie badanie obejmujące psychoterapię wspomaganą MDMA w dostosowanej wersji DBT wykazało obiecujące wyniki w leczeniu dorosłych autystycznych z zaburzeniami lękowymi (Danforth i in., 2018). Cele leczenia BPD w znacznym stopniu pokrywają się z psychodelikami. Zasady DBT i psychoterapii wspomaganej psychodelikami wykazują znaczne nakładanie się, w tym nacisk na rozregulowanie emocji i zwiększanie uważności (omówienie, patrz Walsh i Thiessen, 2018). Istnieją również dowody na to, że połączenie psychodelików z medytacją, istotnym składnikiem DBT (Linehan, 1993), ma pozytywne i długotrwałe efekty synergiczne (np. Smigielski, Scheidegger, Kometer i Vollenweider, 2019). Ponadto, biorąc pod uwagę nacisk na zmianę zachowania w DBT (Linehan, 1993) i sugestie, że psychodeliki wywołują podwyższony stan plastyczności (tj. zwiększoną zdolność do zmian; Carhart-Harris i Friston, 2019; Carhart-Harris i Nutt, 2017), integracja psychodelików i DBT może pozwolić na optymalne poziomy zmian behawioralnych. Biorąc pod uwagę koncepcyjne nakładanie się mentalizacji (tj. rozumienie własnego świata społecznego poprzez zrozumienie własnego i innych stanów mentalnych) i uważności (Choi-Kain i Gunderson, 2008), integracja psychodelików z MBT może podobnie pomóc zoptymalizować ulepszone zdolności mentalizacji. Na koniec zasugerowano, że psychodeliki ułatwiają doświadczenia przeniesienia (Goldsmith, 2007) i wzmacniają przymierze terapeutyczne (np. Dolder i in., 2016; Mithoefer i in., 2011), które są niezbędnymi składnikami MBT i TFP. Co więcej, zmienione poczucie siebie (dyskusja, patrz Nour i Carhart-Harris, 2017) i stosunek do innych (Bershad i in., 2019; Carhart-Harris, Erritzoe i in., 2018) wywołane przez psychodeliki i nacisk na celowanie w reprezentację siebie i innych w ramach TFP przez pacjenta (Clarkin, Cain i Lenzenweger, 2018), mogą czerpać z siebie nawzajem korzyści . W związku z tym, stosowanie psychodelików wraz z interwencjami opartymi na dowodach i ich technikami, takimi jak DBT (np. uważność, radykalna akceptacja), MBT (np. „walidacja przeniesienia”, „mentalizacja przeniesienia”) oraz TFP (np. „Praca z przeniesieniem”, klaryfikacja, konfrontacja i interpretacja) może mieć pozytywne efekty synergiczne w leczeniu BPD (patrz ryc. 1). Dlatego twierdzimy, że zintegrowanie opartych na dowodach interwencji w BPD z psychodelikami będzie miało zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa leczenia i optymalizacji wyników terapeutycznych.

Ryc. 1. Cele psychoterapii wspomagane psychodelikami, elementy interwencji BPD i cele leczenia BPD.

8. Ograniczenia i przyszłe badania

Badania opisane w tym przeglądzie mają wiele ważnych ograniczeń. Wiele opisanych badań ma charakter przekrojowy, obejmuje małe próbki, nie analizuje długoterminowego wpływu psychodelików i opiera się na otwartych próbach. Ponadto utrzymanie zaślepienia w kontrolowanych placebo badaniach psychodelicznych pozostaje wyzwaniem (Barnby i Mehta, 2018). Co najważniejsze, badania opisane w tym przeglądzie nie zostały przeprowadzone z udziałem osób z BPD. Dlatego w celu ustalenia bezpieczeństwa, tolerancji i użyteczności klinicznej włączania psychodelików w interwencje dotyczące BPD, przyszłe badania powinny mieć na celu (a) ustalenie bezpieczeństwa i tolerancji podawania psychodelików osobom z BPD, (b) zbadanie wpływu psychodelików na kwestie rozregulowania behawioralnego, rozregulowania emocji, zaburzeń samoidentyfikacji i funkcjonowania społecznego wśród osób z BPD, oraz (c) określenie, czy włączenie psychodelików w interwencje dla BPD poprawia wyniki leczenia. Do czasu przeprowadzenia takich badań zaleca się ostrożność przy podawaniu psychodelików osobom z BPD.

Jedną ważną barierą dla prowadzenia badań z psychodelikami są przepisy federalne (Nutt, King i Nichols, 2013), które obecnie klasyfikują psychodeliki, takie jak psylocybina, LSD, DMT i MDMA jako leki z Schedule 1 (wykazu 1) i ketamina jako lek z Schedule 3 (wykazu 3). Niemniej jednak zatwierdzono prowadzenie badań klinicznych z psychodelikami w odniesieniu do szeregu zaburzeń psychicznych. Ponadto MDMA, psylocybina i esketamina otrzymały „status przełomowych terapii” (“Breakthrough Therapy Designation” ) przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) odpowiednio w przypadku zespołu stresu pourazowego, depresji opornej na leczenie i dużej depresji z bezpośrednim ryzykiem samobójstwa. Co więcej, zatwierdzona przez FDA esketamina w leczeniu depresji opornej na leczenie może pozwolić na dodatkowe badania nad jej wpływem na osoby z współistniejącą BPD. Co ciekawe, trwające badanie kliniczne fazy 2 bada ketaminę (w porównaniu z midazolamem) jako interwencję w BPD (pojedyncza dawka, bez wskazań włączenia jednoczesnej psychoterapii; clinicaltrials.gov, NCT 03395314). Dlatego, choć trudne, prowadzenie badań z psychodelikami wydaje się możliwe i może ostatecznie przyczynić się do poprawy interwencji w BPD.

9. Wnioski

Podsumowując, BPD jest ciężkim zaburzeniem psychicznym charakteryzującym się rozregulowaniem behawioralnym, rozregulowaniem emocji, zaburzeniami samoidentyfikacji i zaburzeniami funkcjonowania społecznego. Pomimo istnienia opartych na dowodach interwencji w przypadku BPD, nadal istnieją ważne ograniczenia dotyczące obecnych interwencji, w tym ograniczona skuteczność leczenia psychoterapeutycznego (tj. małe i średnie rozmiary efektów) i ograniczone dowody skuteczności interwencji farmakologicznych. Dlatego istnieje potrzeba ulepszenia obecnych interwencji dotyczących BPD. Psychodeliki, w tym psylocybina, ayahuasca, LSD, MDMA i ketamina, obiecują leczenie szerokiej gamy zaburzeń psychicznych. Ponadto badania sugerują, że psychodeliki mogą pozytywnie wpływać na cele leczenia BPD (tj. rozregulowanie behawioralne, rozregulowanie emocji, zaburzenia samoidentyfikacji i funkcjonowania społecznego) oraz na nakładanie się mechanizmów zmiany w przypadku interwencji BPD (tj. rozregulowanie emocji, uważność i współczucie). Jednak badania nie zbadały jeszcze bezpośrednio wpływu psychodelików na BPD. Biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa dotyczące podawania psychodelików osobom z BPD, zalecamy ścisłe wytyczne, w tym podawanie psychodelików w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach. Podsumowując, przegląd ten sugeruje, że przeprowadzenie badań nad włączeniem psychodelików w interwencje terapeutyczne w przypadku BPD (np. DBT) jest uzasadnione. Ostatecznie konieczne będą badania w celu ustalenia klinicznej użyteczności włączenia psychodelików w interwencje dotyczące BPD.

Bibliografia

I. Alvarez-Tomás, J. Soler, A. Bados, A. Martín-Blanco, M. Elices, C. Carmona, J.C. PascualLong-term course of borderline personality disorder: A prospective 10-year follow-up study

Journal of Personality Disorders, 31 (2017), pp. 590-605

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

American Psychiatric Association, 2001

American Psychiatric AssociationPractice guidelines for the treatment of patients with borderline personality disorder

American Psychiatric Association, Washington, DC (2001)

Google Scholar

American Psychiatric Association, 2013

American Psychiatric AssociationDiagnostic and statistical manual of mental disorders

(5th ed.), American Psychiatric Association Publishing, Arlington, VA (2013)

Google Scholar

Argento et al., 2018

E. Argento, M. Braschel, Z. Walsh, M.E. Socias, K. ShannonThe moderating effect of psychedelics on the prospective relationship between prescription opioid use and suicide risk among marginalized women

Journal of Psychopharmacology, 32 (2018), pp. 1385-1391

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Argento et al., 2017

E. Argento, S.A. Strathdee, K. Tupper, M. Braschel, E. Wood, K. ShannonDoes psychedelic drug use reduce risk of suicidality? Evidence from a longitudinal community-based cohort of marginalized women in a Canadian setting

British Medical Journal Open, 7 (2017), Article e016025

CrossRefGoogle Scholar

Aust et al., 2019

S. Aust, M. Gärtner, L. Basso, C. Otte, K. Wingenfeld, W.R. Chae, …, S. GrimmAnxiety during ketamine infusions is associated with negative treatment responses in major depressive disorder

European Neuropsychopharmacology, 29 (2019), pp. 529-538

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Axelrod et al., 2011

S.R. Axelrod, F. Perepletchikova, K. Holtzman, R. SinhaEmotion regulation and substance use frequency in women with substance dependence and borderline personality disorder receiving dialectical behavior therapy

The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 37 (2011), pp. 37-42

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Baer et al., 2004

R.A. Baer, G.T. Smith, K.B. AllenAssessment of mindfulness by self-report: The Kentucky inventory of mindfulness skills

Assessment, 11 (2004), pp. 191-206

View Record in ScopusGoogle Scholar

Barnby and Mehta, 2018

J.M. Barnby, M.A. MehtaPsilocybin and mental health-don’t lose control

Frontiers in Psychiatry, 9 (2018), 10.3389/fpsyt.2018.00293

Google Scholar

Barnicot et al., 2012

K. Barnicot, C. Katsakou, N. Bhatti, M. Savill, N. Fearns, S. PriebeFactors predicting the outcome of psychotherapy for borderline personality disorder: A systematic review

Clinical Psychology Review, 32 (2012), pp. 400-412

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Barnicot et al., 2011

K. Barnicot, C. Katsakou, S. Marougka, S. PriebeTreatment completion in psychotherapy for borderline personality disorder-a systematic review and meta‐analysis

Acta Psychiatrica Scandinavica, 123 (2011), pp. 327-338

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Bateman and Fonagy, 2006

A.W. Bateman, P. FonagyMentalization based treatment for borderline personality disorder: A practical guide

Oxford University Press, Oxford, UK (2006)

Google Scholar

Barone, Beck, Mitsunaga-Whitten, & Perl, 2019

W. Barone, J. Beck, M. Mitsunaga-Whitten, P. PerlPerceived benefits of MDMA-assisted psychotherapy beyond symptom reduction: Qualitative follow-up study of a clinical trial for individuals with treatment-resistant PTSD

Journal of Psychoactive Drugs, 51 (2019), pp. 199-208, 10.1080/02791072.2019.1580805

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Bateman and Fonagy, 2009

A. Bateman, P. FonagyRandomized controlled trial of outpatient mentalization-based treatment versus structured clinical management for borderline personality disorder

American Journal of Psychiatry, 166 (2009), pp. 1355-1364

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Bedics et al., 2015

J.D. Bedics, D.C. Atkins, M.S. Harned, M.M. LinehanThe therapeutic alliance as a predictor of outcome in dialectical behavior therapy versus nonbehavioral psychotherapy by experts for borderline personality disorder

Psychotherapy, 52 (2015), pp. 67-77

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Bedi et al., 2009

G. Bedi, K.L. Phan, M. Angstadt, H. De WitEffects of MDMA on sociability and neural response to social threat and social reward

Psychopharmacology, 207 (2009), pp. 73-83

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Beeney et al., 2016

J.E. Beeney, M.N. Hallquist, W.D. Ellison, K.N. LevySelf-other disturbance in borderline personality disorder: Neural, self-report and performance-based evidence

Journal of Personality Disorders, 7 (2016), pp. 28-39

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Belser et al., 2017

A.B. Belser, G. Agin-Liebes, T.C. Swift, S. Terrana, N. Devenot, H.L. Friedman, …, S. RossPatient experiences of psilocybin-assisted psychotherapy: An interpretative phenomenological analysis

Journal of Humanistic Psychology, 57 (2017), pp. 354-388

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Bender, 2005

D.S. BenderThe therapeutic alliance in the treatment of personality disorders

Journal of Psychiatric Practice, 11 (2005), pp. 73-87

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Bershad et al., 2019

A.K. Bershad, L.M. Mayo, K. Van Hedger, F. McGlone, S.C. Walker, H. de WitEffects of MDMA on attention to positive social cues and pleasantness of affective touch

Neuropsychopharmacology, 44 (2019), pp. 1698-1705

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Bliss and McCardle, 2014

S. Bliss, M. McCardleAn exploration of common elements in dialectical behavior therapy, mentalization based treatment and transference focused psychotherapy in the treatment of borderline personality disorder

Clinical Social Work Journal, 42 (2014), pp. 61-69

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Bogenschutz et al., 2015

M.P. Bogenschutz, A.A. Forcehimes, J.A. Pommy, C.E. Wilcox, P.C.R. Barbosa, R.J. StrassmanPsilocybin-assisted treatment for alcohol dependence: A proof-of-concept study

Journal of Psychopharmacology, 29 (2015), pp. 289-299

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Bogenschutz et al., 2018

M.P. Bogenschutz, S.K. Podrebarac, J.H. Duane, S.S. Amegadzie, T.C. Malone, L.T. Owens, …, S.E. MennengaClinical interpretations of patient experience in a trial of psilocybin-assisted psychotherapy for alcohol use disorder

Frontiers in Pharmacology, 9 (2018), p. 100, 10.3389/fphar.2018.00100

Google Scholar

Bouso et al., 2018

J.C. Bouso, R.G. dos Santos, M.Á. Alcázar-Córcoles, J.E. HallakSerotonergic psychedelics and personality: A systematic review of contemporary research

Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 87 (2018), pp. 118-132

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Cailhol et al., 2015

L. Cailhol, C. Thalamas, C. Garrido, P. Birmes, M. Lapeyre-MestreMental health service utilization among borderline personality disorder patients inpatient

L’Encephale, 41 (2015), pp. 115-122

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Carbonaro et al., 2016

T.M. Carbonaro, M.P. Bradstreet, F.S. Barrett, K.A. MacLean, R. Jesse, M.W. Johnson, R.R. GriffithsSurvey study of challenging experiences after ingesting psilocybin mushrooms: Acute and enduring positive and negative consequences

Journal of Psychopharmacology, 30 (2016), pp. 1268-1278

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Carhart-Harris et al., 2018b

R.L. Carhart-Harris, M. Bolstridge, C.M.J. Day, J. Rucker, R. Watts, D.E. Erritzoe, …, J.A. RickardPsilocybin with psychological support for treatment-resistant depression: Six-month follow-up

Psychopharmacology, 235 (2018), pp. 399-408

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Carhart-Harris et al., 2018a

R.L. Carhart-Harris, D. Erritzoe, E. Haijen, M. Kaelen, R. WattsPsychedelics and connectedness

Psychopharmacology, 235 (2018), pp. 547-550

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Carhart-Harris and Friston, 2019

R.L. Carhart-Harris, K.J. FristonREBUS and the anarchic brain: Toward a unified model of the brain action of psychedelics

Pharmacological Reviews, 71 (2019), pp. 316-344

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Carhart-Harris and Nutt, 2017

R.L. Carhart-Harris, D.J. NuttSerotonin and brain function: A tale of two receptors

Journal of Psychopharmacology, 31 (2017), pp. 1091-1120

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Carpenter and Trull, 2013

R.W. Carpenter, T.J. TrullComponents of emotion dysregulation in borderline personality disorder: A review

Current Psychiatry Reports, 15 (2013), pp. 1-8

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Chanen, 2015

A.M. ChanenBorderline personality disorder in young people: Are we there yet?

Journal of Clinical Psychology, 71 (2015), pp. 778-791

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Choi-Kain and Gunderson, 2008

L.W. Choi-Kain, J.G. GundersonMentalization: Ontogeny, assessment, and application in the treatment of borderline personality disorder

American Journal of Psychiatry, 165 (2008), pp. 1127-1135

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Clarkin, Cain, & Lenzenweger, 2018

J.F. Clarkin, N.M. Cain, M.F. LenzenwegerAdvances in transference-focused psychotherapy derived from the study of borderline personality disorder: Clinical insights with a focus on mechanism

Current Opinion in Psychology, 21 (2018), pp. 80-85

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Clarkin et al., 1983

J.F. Clarkin, T.A. Widiger, A. Frances, S.W. Hurt, M. GilmorePrototypic typology and the borderline personality disorder

Journal of Abnormal Psychology, 92 (1983), pp. 263-275

View Record in ScopusGoogle Scholar

Clarkin et al., 1999

J.P. Clarkin, F.E. Yeomans, O.F. KernbergTransference-focused psychodynamic therapy for borderline personality disorder patients

Wiley, New York, NY (1999)

Google Scholar

Cohen and Ditman, 1963

S. Cohen, K.S. DitmanProlonged adverse reactions to lysergic acid diethylamide

Archives of General Psychiatry, 8 (1963), pp. 475-480

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Cole et al., 2018

J.B. Cole, L.R. Klein, P.C. Nystrom, J.C. Moore, B.E. Driver, B.J. Fryza, …, J.D. HoA prospective study of ketamine as primary therapy for prehospital profound agitation

The American Journal of Emergency Medicine, 36 (2018), pp. 789-796

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Costa et al., 2016

J. Costa, J. Marôco, J. Pinto‐Gouveia, C. Ferreira, P. CastilhoValidation of the psychometric properties of the Self‐Compassion Scale. Testing the factorial validity and factorial invariance of the measure among borderline personality disorder, anxiety disorder, eating disorder and general populations

Clinical Psychology and Psychotherapy, 23 (2016), pp. 460-468

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Cristea et al., 2017

I.A. Cristea, C. Gentili, C.D. Cotet, D. Palomba, C. Barbui, P. CuijpersEfficacy of psychotherapies for borderline personality disorder: A systematic review and meta-analysis

JAMA Psychiatry, 74 (2017), pp. 319-328

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Danforth et al., 2018

A.L. Danforth, C.S. Grob, C. Struble, A.A. Feduccia, N. Walker, L. Jerome, A. EmersonReduction in social anxiety after MDMA-assisted psychotherapy with autistic adults: A randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study

Psychopharmacology, 235 (2018), pp. 3137-3148

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

DeCou et al., 2019

C.R. DeCou, K.A. Comtois, S.J. LandesDialectical behavior therapy is effective for the treatment of suicidal behavior: A meta-analysis

Behavior Therapy, 50 (2019), pp. 60-72

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Doering et al., 2010

S. Doering, S. Hörz, M. Rentrop, M. Fischer-Kern, P. Schuster, C. Benecke, …, P. BuchheimTransference-focused psychotherapy v. treatment by community psychotherapists for borderline personality disorder: Randomised controlled trial

The British Journal of Psychiatry, 196 (2010), pp. 389-395

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Dolder et al., 2016

P.C. Dolder, Y. Schmid, F. Müller, S. Borgwardt, M.E. LiechtiLSD acutely impairs fear recognition and enhances emotional empathy and sociality

Neuropsychopharmacology, 41 (2016), pp. 2638-2646

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Domínguez-Clavé et al., 2019

E. Domínguez-Clavé, J. Soler, J.C. Pascual, M. Elices, A. Franquesa, M. Valle, …, J. RibaAyahuasca improves emotion dysregulation in a community sample and in individuals with borderline-like traits

Psychopharmacology, 236 (2019), pp. 573-580

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Domsalla et al., 2014

M. Domsalla, G. Koppe, I. Niedtfeld, S. Vollstädt-Klein, C. Schmahl, M. Bohus, S. LisCerebral processing of social rejection in patients with borderline personality disorder

Social Cognitive and Affective Neuroscience, 9 (2014), pp. 1789-1797

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Donald et al., 2019

F. Donald, K.A. Lawrence, J.H. Broadbear, S. RaoAn exploration of self-compassion and self-criticism in the context of personal recovery from borderline personality disorder

Australasian Psychiatry, 27 (2019), pp. 56-59

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Dore et al., 2019

J. Dore, B. Turnipseed, S. Dwyer, A. Turnipseed, J. Andries, G. Ascani, P. WolfsonKetamine assisted psychotherapy (KAP): Patient demographics, clinical data and outcomes in three large practices administering ketamine with psychotherapy

Journal of Psychoactive Drugs, 51 (2019), pp. 189-198, 10.1080/02791072.2019.1587556

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Elices et al., 2016

M. Elices, J.C. Pascual, M.J. Portella, A. Feliu-Soler, A. Martín-Blanco, C. Carmona, J. SolerImpact of mindfulness training on borderline personality disorder: A randomized trial

Mindfulness, 7 (2016), pp. 584-595

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Erritzoe et al., 2018

D. Erritzoe, L. Roseman, M.M. Nour, K. MacLean, M. Kaelen, D.J. Nutt, R.L. Carhart-HarrisEffects of psilocybin therapy on personality structure

Acta Psychiatrica Scandinavica, 138 (2018), pp. 368-378

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Feifel et al., 2017

D. Feifel, B. Malcolm, D. Boggie, K. LeeLow-dose ketamine for treatment resistant depression in an academic clinical practice setting

Journal of Affective Disorders, 221 (2017), pp. 283-288

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Feliu-Soler et al., 2014

A. Feliu-Soler, J.C. Pascual, X. Borràs, M.J. Portella, A. Martín‐Blanco, A. Armario, …, J. SolerEffects of dialectical behaviour therapy-mindfulness training on emotional reactivity in borderline personality disorder: Preliminary results

Clinical Psychology & Psychotherapy, 21 (2014), pp. 363-370

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Feliu‐Soler et al., 2017

A. Feliu‐Soler, J.C. Pascual, M. Elices, A. Martín‐Blanco, C. Carmona, A. Cebolla, …, J. SolerFostering self‐compassion and loving‐kindness in patients with borderline personality disorder: A randomized pilot study

Clinical Psychology & Psychotherapy, 24 (2017), pp. 278-286

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Fernández et al., 2014

X. Fernández, R.G. dos Santos, M. Cutchet, S. Fondevila, D. González, M.Á. Alcázar, …, J.M. FábregasAssessment of the psychotherapeutic effects of ritual ayahuasca use on drug dependency: A pilot study

B.C. Labate, C. Cavnar (Eds.), The therapeutic use of ayahuasca, Springer Heidelberg, New York, NY (2014), pp. 183-196

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Francois et al., 2015

D. Francois, S.D. Roth, D. KlingmanThe efficacy of pharmacotherapy for borderline personality disorder: A review of the available randomized controlled trials

Psychiatric Annals, 45 (2015), pp. 431-437

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Franquesa et al., 2018

A. Franquesa, A. Sainz-Cort, S. Gandy, J. Soler, M.Á. Alcázar-Córcoles, J.C. BousoPsychological variables implied in the therapeutic effect of ayahuasca: A contextual approach

Psychiatry Research, 264 (2018), pp. 334-339

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Frye et al., 2014

C.G. Frye, M.C. Wardle, G.J. Norman, H. de WitMDMA decreases the effects of simulated social rejection

Pharmacology Biochemistry and Behavior, 117 (2014), pp. 1-6

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Gabay et al., 2019

A.S. Gabay, M.J. Kempton, J. Gilleen, M.A. MehtaMDMA increases cooperation and recruitment of social brain areas when playing trustworthy players in an iterated Prisoner’s Dilemma

Journal of Neuroscience, 39 (2019), pp. 307-320

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Gad et al., 2019

M.A. Gad, H.E. Pucker, K.E. Hein, C.M. Temes, F.R. Frankenburg, G.M. Fitzmaurice, M.C. ZanariniFacets of identity disturbance reported by patients with borderline personality disorder and personality-disordered comparison subjects over 20 years of prospective follow-up

Psychiatry Research, 271 (2019), pp. 76-82

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Gasser, 1994

P. GasserPsycholytic therapy with MDMA and LSD in Switzerland

MAPS Newsletter, 5 (1994), pp. 3-7

Google Scholar

Gasser et al., 2015

P. Gasser, K. Kirchner, T. PassieLSD-assisted psychotherapy for anxiety associated with a life-threatening disease: A qualitative study of acute and sustained subjective effects

Journal of Psychopharmacology, 29 (2015), pp. 57-68

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Goldsmith, 2007

N.M. GoldsmithThe ten lessons of psychedelic psychotherapy, rediscovered

Psychedelic medicine: New evidence for hallucinogenic substances as treatments, 2 (2007), pp. 107-141

View Record in ScopusGoogle Scholar

Gratz et al., 2015

K.L. Gratz, J.R. Bardeen, R. Levy, K.L. Dixon-Gordon, M.T. TullMechanisms of change in an emotion regulation group therapy for deliberate self-harm among women with borderline personality disorder

Behaviour Research and Therapy, 65 (2015), pp. 29-35

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Gratz et al., 2012

K.L. Gratz, R. Levy, M.T. TullEmotion regulation as a mechanism of change in an acceptance-based emotion regulation group therapy for deliberate self-harm among women with borderline personality pathology

Journal of Cognitive Psychotherapy, 26 (2012), pp. 365-380

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Gregory et al., 2017

W.E. Gregory, J.V. Glazer, K.R. BerensonSelf-compassion, self-injury, and pain

Cognitive Therapy and Research, 41 (2017), pp. 777-786

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Griffiths et al., 2016

R.R. Griffiths, M.W. Johnson, M.A. Carducci, A. Umbricht, W.A. Richards, B.D. Richards, …, M.A. KlinedinstPsilocybin produces substantial and sustained decreases in depression and anxiety in patients with life-threatening cancer: A randomized double-blind trial

Journal of Psychopharmacology, 30 (2016), pp. 1181-1197

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Griffiths et al., 2018

R.R. Griffiths, M.W. Johnson, W.A. Richards, B.D. Richards, R. Jesse, K.A. MacLean, …, M.A. KlinedinstPsilocybin-occasioned mystical-type experience in combination with meditation and other spiritual practices produces enduring positive changes in psychological functioning and in trait measures of prosocial attitudes and behaviors

Journal of Psychopharmacology, 32 (2018), pp. 49-69

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Griffiths et al., 2011

R.R. Griffiths, M.W. Johnson, W.A. Richards, B.D. Richards, U. McCann, R. JessePsilocybin occasioned mystical-type experiences: Immediate and persisting dose-related effects

Psychopharmacology, 218 (2011), pp. 649-665

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Griffiths et al., 2008

R.R. Griffiths, W.A. Richards, M.W. Johnson, U.D. McCann, R. JesseMystical-type experiences occasioned by psilocybin mediate the attribution of personal meaning and spiritual significance 14 months later

Journal of Psychopharmacology, 22 (2008), pp. 621-632

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Griffiths et al., 2006

R.R. Griffiths, W.A. Richards, U. McCann, R. JessePsilocybin can occasion mystical-type experiences having substantial and sustained personal meaning and spiritual significance

Psychopharmacology, 187 (2006), pp. 268-283

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Grunebaum et al., 2017

M.F. Grunebaum, H.C. Galfalvy, T.H. Choo, J.G. Keilp, V.K. Moitra, M.S. Parris, …, M.A. OquendoKetamine for rapid reduction of suicidal thoughts in major depression: A midazolam-controlled randomized clinical trial

American Journal of Psychiatry, 175 (2017), pp. 327-335

Google Scholar

Gunderson et al., 2011

J.G. Gunderson, R.L. Stout, T.H. McGlashan, M.T. Shea, L.C. Morey, C.M. Grilo, …, E. AnsellTen-year course of borderline personality disorder: Psychopathology and function from the Collaborative Longitudinal Personality Disorders study

Archives of General Psychiatry, 68 (2011), pp. 827-837

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Hamill et al., 2019

J. Hamill, J. Hallak, S.M. Dursun, G. BakerAyahuasca: Psychological and physiologic effects, pharmacology and potential uses in addiction and mental illness

Current Neuropharmacology, 17 (2019), pp. 108-128

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Hancock-Johnson et al., 2017

E. Hancock-Johnson, C. Griffiths, M. PicchioniA focused systematic review of pharmacological treatment for borderline personality disorder

CNS Drugs, 31 (2017), pp. 345-356

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Hasking, Boyes, Finlay-Jones, McEvoy, & Rees, 2019

P. Hasking, M.E. Boyes, A. Finlay-Jones, P.M. McEvoy, C.S. ReesCommon pathways to NSSI and suicide ideation: The roles of rumination and self-compassion

Archives of Suicide Research, 23 (2019), pp. 247-260

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Heath et al., 2018

L.M. Heath, L. Laporte, J. Paris, K. Hamdullahpur, K.J. GillSubstance misuse is associated with increased psychiatric severity among treatment-seeking individuals with borderline personality disorder

Journal of Personality Disorders, 32 (2018), pp. 694-708

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Hendricks et al., 2017

P.S. Hendricks, M.S. Crawford, K.L. Cropsey, H. Copes, N.W. Sweat, Z. Walsh, G. PavelaThe relationships of classic psychedelic use with criminal behavior in the United States adult population

Journal of Psychopharmacology, 32 (2017), pp. 37-48

Google Scholar

Hendricks et al., 2015

P.S. Hendricks, C.B. Thorne, C.B. Clark, D.W. Coombs, M.W. JohnsonClassic psychedelic use is associated with reduced psychological distress and suicidality in the United States adult population

Journal of Psychopharmacology, 29 (2015), pp. 280-288

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Herpertz et al., 2018

S.C. Herpertz, I. Schneider, C. Schmahl, K. BertschNeurobiological mechanisms mediating emotion dysregulation as targets of change in borderline personality disorder

Psychopathology, 51 (2018), pp. 96-104

View Record in ScopusGoogle Scholar

Hysek et al., 2013

C.M. Hysek, Y. Schmid, L.D. Simmler, G. Domes, M. Heinrichs, C. Eisenegger, …, M.E. LiechtiMDMA enhances emotional empathy and prosocial behavior

Social Cognitive and Affective Neuroscience, 9 (2013), pp. 1645-1652

Google Scholar

Johnson et al., 2014

M.W. Johnson, A. Garcia-Romeu, M.P. Cosimano, R.R. GriffithsPilot study of the 5-HT2AR agonist psilocybin in the treatment of tobacco addiction

Journal of Psychopharmacology, 28 (2014), pp. 983-992

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Johnson et al., 2018

M.W. Johnson, R.R. Griffiths, P.S. Hendricks, J.E. HenningfieldThe abuse potential of medical psilocybin according to the 8 factors of the Controlled Substances Act

Neuropharmacology, 142 (2018), pp. 143-166

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Johnson et al., 2019

M.W. Johnson, P.S. Hendricks, F.S. Barrett, R.R. GriffithsClassic psychedelics: An integrative review of epidemiology, mystical experience, brain network function, and therapeutics

Pharmacology & Therapeutics, 197 (2019), pp. 83-102, 10.1016/j.pharmthera.2018.11.010

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Johnson et al., 2008

M.W. Johnson, W.A. Richards, R.R. GriffithsHuman hallucinogen research: Guidelines for safety

Journal of Psychopharmacology, 22 (2008), pp. 603-620

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Jørgensen et al., 2012

C.R. Jørgensen, D. Berntsen, M. Bech, M. Kjølbye, B.E. Bennedsen, S.B. RamsgaardIdentity-related autobiographical memories and cultural life scripts in patients with borderline personality disorder

Consciousness and Cognition, 21 (2012), pp. 788-798

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Kabat-Zinn, 1990

J. Kabat-ZinnFull catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness

Dell Publishing, New York, NY (1990)

Google Scholar

Kaelen et al., 2018

M. Kaelen, B. Giribaldi, J. Raine, L. Evans, C. Timmerman, N. Rodriguez, R. Carhart-HarrisThe hidden therapist: Evidence for a central role of music in psychedelic therapy

Psychopharmacology, 235 (2018), pp. 505-519

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Kamboj et al., 2015

S.K. Kamboj, E.J. Kilford, S. Minchin, A. Moss, W. Lawn, R.K. Das, …, T.P. FreemanRecreational 3, 4-methylenedioxy-N-methylamphetamine (MDMA) or ‘ecstasy’ and self-focused compassion: Preliminary steps in the development of a therapeutic psychopharmacology of contemplative practices

Journal of Psychopharmacology, 29 (2015), pp. 961-970

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Kamboj et al., 2017

S.K. Kamboj, Y.S. Walldén, C.J. Falconer, M.R. Alotaibi, I.S. Blagbrough, S.M. Husbands, T.P. FreemanAdditive effects of 3, 4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) and compassionate imagery on self-compassion in recreational users of ecstasy

Mindfulness, 9 (2017), pp. 1134-1145

Google Scholar

Katsakou and Pistrang, 2017

C. Katsakou, N. PistrangClients’ experiences of treatment and recovery in borderline personality disorder: A meta-synthesis of qualitative studies

Psychotherapy Research, 28 (2017), pp. 940-957

Google Scholar

Katsakou et al., 2017

C. Katsakou, N. Pistrang, K. Barnicot, H. White, S. PriebeProcesses of recovery through routine or specialist treatment for borderline personality disorder (BPD): A qualitative study

Journal of Mental Health (2017), 10.1080/09638237.2017.1340631

Google Scholar

Kazdin, 2009

A.E. KazdinUnderstanding how and why psychotherapy leads to change

Psychotherapy Research, 19 (2009), pp. 418-428

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Kernberg, 1975

O.F. KernbergBorderline conditions and pathological narcissism

Jason Aronson, New York, NY (1975)

Google Scholar

Kerr et al., 2011

C.E. Kerr, K. Josyula, R. LittenbergDeveloping an observing attitude: An analysis of meditation diaries in an MBSR clinical trial

Clinical Psychology and Psychotherapy, 18 (2011), pp. 80-93

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Kim and Mierzwinski-Urban, 2017

J. Kim, M. Mierzwinski-UrbanKetamine for treatment-resistant depression or post-traumatic stress disorder in various settings: A review of clinical effectiveness, safety, and guidelines

Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health, Ottawa, ON (2017)

Google Scholar

Kometer et al., 2012

M. Kometer, A. Schmidt, R. Bachmann, E. Studerus, E. Seifritz, F.X. VollenweiderPsilocybin biases facial recognition, goal-directed behavior, and mood state toward positive relative to negative emotions through different serotonergic subreceptors

Biological Psychiatry, 72 (2012), pp. 898-906

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Kopala-Sibley et al., 2012

D.C. Kopala-Sibley, D.C. Zuroff, J.J. Russell, D.S. Moskowitz, J. ParisUnderstanding heterogeneity in borderline personality disorder: Differences in affective reactivity explained by the traits of dependency and self-criticism

Journal of Abnormal Psychology, 121 (2012), pp. 680-691

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Kostowski et al., 1972

W. Kostowski, W. Rewerski, T. PiechockiThe effects of some hallucinogens on aggressiveness of mice and rats

Pharmacology, 7 (1972), pp. 259-263

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Kraehenmann et al., 2016

R. Kraehenmann, A. Schmidt, K. Friston, K.H. Preller, E. Seifritz, F.X. VollenweiderThe mixed serotonin receptor agonist psilocybin reduces threat-induced modulation of amygdala connectivity

NeuroImage: Clinical, 11 (2016), pp. 53-60

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Krantz et al., 2018

L.H. Krantz, S. McMain, J.R. KuoThe unique contribution of acceptance without judgment in predicting nonsuicidal self-injury after 20-weeks of dialectical behaviour therapy group skills training

Behaviour Research and Therapy, 104 (2018), pp. 44-50

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Krawitz, 2012

R. KrawitzBehavioural treatment of chronic, severe self-loathing in people with borderline personality disorder. Part 1: Interrupting the self-loathing cycle

Australasian Psychiatry, 20 (2012), pp. 419-424

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Krebs and Johansen, 2012

T.S. Krebs, P.Ø. JohansenLysergic acid diethylamide (LSD) for alcoholism: Meta-analysis of randomized controlled trials

Journal of Psychopharmacology, 26 (2012), pp. 994-1002

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Krupitsky and Grinenko, 1996

E.M. Krupitsky, A.Y. GrinenkoKetamine psychotherapy: Results and mechanisms

International Journal of Transpersonal Studies, 15 (1996), pp. 32-66

View Record in ScopusGoogle Scholar

Lafrance et al., 2017

A. Lafrance, A. Loizaga-Velder, J. Fletcher, M. Renelli, N. Files, K.W. TupperNourishing the spirit: Exploratory research on ayahuasca experiences along the continuum of recovery from eating disorders

Journal of Psychoactive Drugs, 49 (2017), pp. 427-435

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Lauritsen et al., 2016

C. Lauritsen, S. Mazuera, R.B. Lipton, S. AshinaIntravenous ketamine for subacute treatment of refractory chronic migraine: A case series

The Journal of Headache and Pain, 17 (2016), p. 106, 10.1186/s10194-016-0700-3

Google Scholar

Lazarus et al., 2014

S.A. Lazarus, J.S. Cheavens, F. Festa, M.Z. RosenthalInterpersonal functioning in borderline personality disorder: A systematic review of behavioral and laboratory-based assessments

Clinical Psychology Review, 34 (2014), pp. 193-205

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Lieb et al., 2010

K. Lieb, B. Völlm, G. Rücker, A. Timmer, J.M. StoffersPharmacotherapy for borderline personality disorder: Cochrane systematic review of randomised trials

The British Journal of Psychiatry, 196 (2010), pp. 4-12

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Linehan, 1993

M. LinehanCognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder

Guilford Press, New York, NY (1993)

Google Scholar

Linehan et al., 2006

M.M. Linehan, K.A. Comtois, A.M. Murray, M.Z. Brown, R.J. Gallop, H.L. Heard, N. LindenboimTwo-year randomized controlled trial and follow-up of dialectical behavior therapy vs therapy by experts for suicidal behaviors and borderline personality disorder

Archives of General Psychiatry, 63 (2006), pp. 757-766

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Linehan, McDavid, Brown, Sayrs, & Gallop, 2008

M.M. Linehan, J.D. McDavid, M.Z. Brown, J.H. Sayrs, R.J. GallopOlanzapine plus dialectical behavior therapy for women with high irritability who meet criteria for borderline personality disorder: A double-blind, placebo-controlled pilot study

Journal of Clinical Psychiatry, 69 (2008), pp. 999-1005

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Ly et al., 2018

C. Ly, A.C. Greb, L.P. Cameron, J.M. Wong, E.V. Barragan, P.C. Wilson, …, W.C. DuimPsychedelics promote structural and functional neural plasticity

Cell Reports, 23 (2018), pp. 3170-3182

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

MacLean et al., 2011

K.A. MacLean, M.W. Johnson, R.R. GriffithsMystical experiences occasioned by the hallucinogen psilocybin lead to increases in the personality domain of openness

Journal of Psychopharmacology, 25 (2011), pp. 1453-1461

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Malone et al., 2018

T.C. Malone, S.E. Mennenga, J. Guss, S.K. Podrebarac, L.T. Owens, A.P. Bossis, …, S. RossIndividual experiences in four cancer patients following psilocybin-assisted psychotherapy

Frontiers in Pharmacology, 9 (2018), p. 256, 10.3389/fphar.2018.00256

Google Scholar

Marin et al., 2018

L.K. Marin, K.N. Kapil-Pair, R.E. Harris, M. GoodmanCombination treatments in borderline personality disorder: Bridging the gap between clinical practice and empirical data

Current Treatment Options in Psychiatry, 5 (2018), pp. 141-161

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

McCabe et al., 1972

O.L. McCabe, C. Savage, A. Kurland, S. UngerPsychedelic (LSD) therapy of neuro tic disorders: Short term effects

Journal of Psychedelic Drugs, 5 (1972), pp. 18-28

Google Scholar

McMain et al., 2013

S. McMain, P.S. Links, T. Guimond, S. Wnuk, R. Eynan, Y. Bergmans, S. WarwarAn exploratory study of the relationship between changes in emotion and cognitive processes and treatment outcome in borderline personality disorder

Psychotherapy Research, 23 (2013), pp. 658-673

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Mitchell, Roberts, Bartsch, & Sullivan, 2019

R. Mitchell, R. Roberts, D. Bartsch, T. SullivanChanges in mindfulness facets in a dialectical behaviour therapy skills training group program for borderline personality disorder

Journal of Clinical Psychology, 75 (2019), pp. 958-969, 10.1002/jclp.22744

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Mithoefer et al., 2011

M.C. Mithoefer, M.T. Wagner, A.T. Mithoefer, L. Jerome, R. DoblinThe safety and efficacy of±3, 4-methylenedioxymethamphetamine-assisted psychotherapy in subjects with chronic, treatment-resistant posttraumatic stress disorder: The first randomized controlled pilot study

Journal of Psychopharmacology, 25 (2011), pp. 439-452

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Mithoefer et al., 2013

M.C. Mithoefer, M.T. Wagner, A.T. Mithoefer, L. Jerome, S.F. Martin, B. Yazar-Klosinski, …, R. DoblinDurability of improvement in post-traumatic stress disorder symptoms and absence of harmful effects or drug dependency after 3, 4-methylenedioxymethamphetamine-assisted psychotherapy: A prospective long-term follow-up study

Journal of Psychopharmacology, 27 (2013), pp. 28-39

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Molero et al., 2018

P. Molero, J.A. Ramos-Quiroga, R. Martin-Santos, E. Calvo-Sánchez, L. Gutiérrez-Rojas, J.J. MeanaAntidepressant efficacy and tolerability of ketamine and esketamine: A critical review

CNS Drugs, 32 (2018), pp. 411-420

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Multidisciplinary Association for Psychedelics Studies, 2017

Multidisciplinary Association for Psychedelics StudiesMDMA investigational brochure

Retrieved from

https://maps.org/research/mdma/mdma-research-timeline/104-other-mdma-resources/5400-mdma-investigator-s-brochure-and-fda-annual-reportandItemid=485 (2017)

Google Scholar

Murrough et al., 2015

J.W. Murrough, L. Soleimani, K.E. DeWilde, K.A. Collins, K.A. Lapidus, B.M. Iacoviello, R.B. PriceKetamine for rapid reduction of suicidal ideation: A randomized controlled trial

Psychological Medicine, 45 (2015), pp. 3571-3580

View Record in ScopusGoogle Scholar

National Institute of Health and Clinical Excellence, 2009

National Institute of Health and Clinical ExcellenceBorderline personality disorder: Treatment and management

Author, London, UK (2009)

Google Scholar

Newhill et al., 2009

C.E. Newhill, S.M. Eack, E.P. MulveyViolent behavior in borderline personality

Journal of Personality Disorders, 23 (2009), pp. 541-554

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Nicholas et al., 2018

C.R. Nicholas, K.M. Henriquez, M.C. Gassman, K.M. Cooper, D. Muller, S. Hetzel, …, P.R. HutsonHigh dose psilocybin is associated with positive subjective effects in healthy volunteers

Journal of Psychopharmacology, 32 (2018), pp. 770-778

View Record in ScopusGoogle Scholar

Nichols, 2004

D.E. NicholsHallucinogens

Pharmacology and Therapeutics, 101 (2004), pp. 131-181

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Nichols, 2016

D.E. NicholsPsychedelics

Pharmacological Reviews, 68 (2016), pp. 264-355

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Nichols and Sanders-Bush, 2002

C.D. Nichols, E. Sanders-BushA single dose of lysergic acid diethylamide influences gene expression patterns within the mammalian brain

Neuropsychopharmacology, 26 (2002), pp. 634-642

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Nour and Carhart-Harris, 2017

M.M. Nour, R.L. Carhart-HarrisPsychedelics and the science of self-experience

The British Journal of Psychiatry, 210 (2017), pp. 177-179

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Nutt, King, & Nichols, 2013

D.J. Nutt, L.A. King, D.E. NicholsEffects of Schedule I drug laws on neuroscience research and treatment innovation

Nature Reviews Neuroscience, 14 (2013), pp. 577-585

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Nutt et al., 2010

D.J. Nutt, L.A. King, L.D. PhillipsDrug harms in the UK: A multicriteria decision analysis

The Lancet, 376 (2010), pp. 1558-1565

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Orzech et al., 2009

K.M. Orzech, S.L. Shapiro, K.W. Brown, M. McKayIntensive mindfulness training-related changes in cognitive and emotional experience

The Journal of Positive Psychology, 4 (2009), pp. 212-222

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Ot’alora et al., 2018

G.M. Ot’alora, J. Grigsby, B. Poulter, J.W. Van Derveer III, S.G. Giron, L. Jerome, …, M.C. Mithoefer3, 4-methylenedioxymethamphetamine-assisted psychotherapy for treatment of chronic posttraumatic stress disorder: A randomized phase 2 controlled trial

Journal of Psychopharmacology, 32 (2018), pp. 1295-1307

Google Scholar

O’Toole et al., 2012

S.K. O’Toole, E. Diddy, M. KentMindfulness and emotional well-being in women with borderline personality disorder

Mindfulness, 3 (2012), pp. 117-123

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Palhano-Fontes et al., 2019

F. Palhano-Fontes, D. Barreto, H. Onias, K.C. Andrade, M.M. Novaes, J.A. Pessoa, …, L.F. TófoliRapid antidepressant effects of the psychedelic ayahuasca in treatment-resistant depression: A randomized placebo-controlled trial

Psychological Medicine, 49 (2019), pp. 655-663

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Paris, 2009

J. ParisThe treatment of borderline personality disorder: Implications of research on diagnosis, etiology, and outcome

Annual Review of Clinical Psychology, 5 (2009), pp. 277-290

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Paton et al., 2015

C. Paton, M.J. Crawford, S.F. Bhatti, M.X. Patel, T.R. BarnesThe use of psychotropic medication in patients with emotionally unstable personality disorder under the care of UK mental health services

Journal of Clinical Psychiatry, 76 (2015), pp. 512-518

Google Scholar

Perroud et al., 2012

N. Perroud, R. Nicastro, F. Jermann, P. HugueletMindfulness skills in borderline personality disorder patients during dialectical behavior therapy: Preliminary results

International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 16 (2012), pp. 189-196

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Pisano et al., 2017

V.D. Pisano, N.P. Putnam, H.M. Kramer, K.J. Franciotti, J.H. Halpern, S.C. HoldenThe association of psychedelic use and opioid use disorders among illicit users in the United States

Journal of Psychopharmacology, 31 (2017), pp. 606-613

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Pokorny et al., 2017

T. Pokorny, K.H. Preller, M. Kometer, I. Dziobek, F.X. VollenweiderEffect of psilocybin on empathy and moral decision-making

International Journal of Neuropsychopharmacology, 20 (2017), pp. 747-757

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Preller et al., 2016

K.H. Preller, T. Pokorny, A. Hock, R. Kraehenmann, P. Stämpfli, E. Seifritz, …, F.X. VollenweiderEffects of serotonin 2A/1A receptor stimulation on social exclusion processing

Proceedings of the National Academy of Sciences, 113 (2016), pp. 5119-5124

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Preller et al., 2015

K.H. Preller, T. Pokorny, R. Krähenmann, M. Scheidegger, I. Dziobek, P. Stampfli, F.X. VollenweiderThe 5-HT2A/1A agonist psilocybin reduces social pain and enhances empathy in healthy volunteers

European Neuropsychopharmacology, 25 (2015), p. S301

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Renneberg et al., 2012

B. Renneberg, K. Herm, A. Hahn, K. Staebler, C.H. Lammers, S. RoepkePerception of social participation in borderline personality disorder

Clinical Psychology & Psychotherapy, 19 (2012), pp. 473-480

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Rizvi and Thomas, 2017

S.L. Rizvi, M.C. ThomasBorderline personality disorder: Underlying mechanisms and implications for treatment

D. McKay, J.S. Abramowitz, E.A. Storch (Eds.), Treatments for psychological problems and syndromes, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ (2017), pp. 360-375

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Ross et al., 2016

S. Ross, A. Bossis, J. Guss, G. Agin-Liebes, T. Malone, B. Cohen, …, Z. SuRapid and sustained symptom reduction following psilocybin treatment for anxiety and depression in patients with life-threatening cancer: A randomized controlled trial

Journal of Psychopharmacology, 30 (2016), pp. 1165-1180

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Rudge et al., 2017

S. Rudge, J.D. Feigenbaum, P. FonagyMechanisms of change in dialectical behaviour therapy and cognitive behaviour therapy for borderline personality disorder: A critical review of the literature

Journal of Mental Health (2017), 10.1080/09638237.2017.1322185

Google Scholar

Sampedro et al., 2017

F. Sampedro, M. de la Fuente Revenga, M. Valle, N. Roberto, E. Domínguez-Clavé, M. Elices, …, P. FriedlanderAssessing the psychedelic “after-glow” in ayahuasca users: Post-acute neurometabolic and functional connectivity changes are associated with enhanced mindfulness capacities

International Journal of Neuropsychopharmacology, 20 (2017), pp. 698-711

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Sanches et al., 2016

R.F. Sanches, F. de Lima Osório, R.G. Dos Santos, L.R. Macedo, J.P. Maia-de-Oliveira, L. Wichert-Ana, …, J.E. HallakAntidepressant effects of a single dose of ayahuasca in patients with recurrent depression: A spect study

Journal of Clinical Psychopharmacology, 36 (2016), pp. 77-81

View Record in ScopusGoogle Scholar

Sansone and Wiederman, 2009

R.A. Sansone, M.W. WiedermanThe abuse of prescription medications: Borderline personality patients in psychiatric versus non-psychiatric settings

The International Journal of Psychiatry in Medicine, 39 (2009), pp. 147-154

View Record in ScopusGoogle Scholar

dos Santos et al., 2016

R.G. dos Santos, F.L. Osorio, J.A.S. Crippa, J.E. HallakClassical hallucinogens and neuroimaging: A systematic review of human studies: Hallucinogens and neuroimaging

Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 71 (2016), pp. 715-728

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Schmid and Liechti, 2018

Y. Schmid, M.E. LiechtiLong-lasting subjective effects of LSD in normal subjects

Psychopharmacology, 235 (2018), pp. 535-545

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Schulze et al., 2016

L. Schulze, C. Schmahl, I. NiedtfeldNeural correlates of disturbed emotion processing in borderline personality disorder: A multimodal meta-analysis

Biological Psychiatry, 79 (2016), pp. 97-106

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Sebastian et al., 2013

A. Sebastian, G. Jacob, K. Lieb, O. TüscherImpulsivity in borderline personality disorder: A matter of disturbed impulse control or a facet of emotional dysregulation?

Current Psychiatry Reports, 15 (2013), p. 339

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Sessa et al., 2019

B. Sessa, L. Higbed, D. NuttA review of 3, 4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA)-assisted psychotherapy

Frontiers in Psychiatry, 10 (2019), 10.3389/fpsyt.2019.00138

Google Scholar

Smigielski et al., 2019

L. Smigielski, M. Scheidegger, M. Kometer, F.X. VollenweiderPsilocybin-assisted mindfulness training modulates self-consciousness and brain default mode network connectivity with lasting effects

NeuroImage, 196 (2019), pp. 207-215

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Soler et al., 2018

J. Soler, M. Elices, E. Dominguez-Clavé, J.C. Pascual, A. Feilding, M. Navarro-Gil, J. RibaFour weekly ayahuasca sessions lead to increases in “acceptance” capacities: A comparison study with a standard 8-week mindfulness training program

Frontiers in Pharmacology, 9 (2018), p. 224

Google Scholar

Soler et al., 2016

J. Soler, M. Elices, A. Franquesa, S. Barker, P. Friedlander, A. Feilding, …, J. RibaExploring the therapeutic potential of Ayahuasca: Acute intake increases mindfulness-related capacities

Psychopharmacology, 233 (2016), pp. 823-829

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Soler et al., 2012

J. Soler, A. Valdepérez, A. Feliu-Soler, J.C. Pascual, M.J. Portella, A. Martín-Blanco, …, V. PérezEffects of the dialectical behavioral therapy-mindfulness module on attention in patients with borderline personality disorder

Behaviour Research and Therapy, 50 (2012), pp. 150-157

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Soloff et al., 1994

P.H. Soloff, J.A. Lis, T. Kelly, J. Cornelius, R. UlrichSelf-mutilation and suicidal behavior in borderline personality disorder

Journal of Personality Disorders, 8 (1994), pp. 257-267

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Soloff et al., 2002

P.H. Soloff, K.G. Lynch, T.M. KellyChildhood abuse as a risk factor for suicidal behavior in borderline personality disorder

Journal of Personality Disorders, 16 (2002), pp. 201-214

View Record in ScopusGoogle Scholar

Staebler et al., 2011

K. Staebler, E. Helbing, C. Rosenbach, B. RennebergRejection sensitivity and borderline personality disorder

Clinical Psychology & Psychotherapy, 18 (2011), pp. 275-283

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Staebler et al., 2011

K. Staebler, B. Renneberg, M. Stopsack, P. Fiedler, M. Weiler, S. RoepkeFacial emotional expression in reaction to social exclusion in borderline personality disorder

Psychological Medicine, 41 (2011), pp. 1929-1938

View Record in ScopusGoogle Scholar

Starcevic and Janca, 2018

V. Starcevic, A. JancaPharmacotherapy of borderline personality disorder: Replacing confusion with prudent pragmatism

Current Opinion in Psychiatry, 31 (2018), pp. 69-73

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Stepp et al., 2008

S.D. Stepp, A.J. Epler, S. Jahng, T.J. TrullThe effect of dialectical behavior therapy skills use on borderline personality disorder features

Journal of Personality Disorders, 22 (2008), pp. 549-563

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Stoffers and Lieb, 2015

J.M. Stoffers, K. LiebPharmacotherapy for borderline personality disorder-current evidence and recent trends

Current Psychiatry Reports, 17 (2015), p. 534

Google Scholar

Stoffers et al., 2012

J.M. Stoffers, B.A. Völlm, G. Rücker, A. Timmer, N. Huband, K. LiebPsychological therapies for people with borderline personality disorder

Cochrane Database of Systematic Reviews (2012), pp. 1-186, 10.1002/14651858

CD005652

View Record in ScopusGoogle Scholar

Stratton et al., 2018

N. Stratton, M.M. Alvarez, C. Labrish, R. Barnhart, S. McMainPredictors of dropout from a 20-week dialectical behavior therapy skills group for suicidal behaviors and borderline personality disorder

Journal of Personality Disorders (2018), 10.1521/pedi_2018_32_391

Google Scholar

Strong and Kabbaj, 2018

C.E. Strong, M. KabbajOn the safety of repeated ketamine infusions for the treatment of depression: Effects of sex and developmental periods

Neurobiology of Stress, 9 (2018), pp. 166-175

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Stroud et al., 2018

J.B. Stroud, T.P. Freeman, R. Leech, C. Hindocha, W. Lawn, D.J. Nutt, …, R.L. Carhart-HarrisPsilocybin with psychological support improves emotional face recognition in treatment-resistant depression

Psychopharmacology, 235 (2018), pp. 459-466

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Temes et al., 2019

C.M. Temes, F.R. Frankenburg, G.M. Fitzmaurice, M.C. ZanariniDeaths by suicide and other causes among patients with borderline personality disorder and personality-disordered comparison subjects over 24 years of prospective follow-up

The Journal of Clinical Psychiatry, 80 (2019), 10.4088/JCP.18m12436

Google Scholar

Terzi et al., 2017

L. Terzi, F. Martino, D. Berardi, B. Bortolotti, A. Sasdelli, M. MenchettiAggressive behavior and self-harm in Borderline Personality Disorder: The role of impulsivity and emotion dysregulation in a sample of outpatients

Psychiatry Research, 249 (2017), pp. 321-326

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Thiessen et al., 2018

M.S. Thiessen, Z. Walsh, B.M. Bird, A. LafrancePsychedelic use and intimate partner violence: The role of emotion regulation

Journal of Psychopharmacology, 32 (2018), pp. 749-755

View Record in ScopusGoogle Scholar

Thomas et al., 2013

G. Thomas, P. Lucas, N.R. Capler, K.W. Tupper, G. MartinAyahuasca-assisted therapy for addiction: Results from a preliminary observational study in Canada

Current Drug Abuse Reviews, 6 (2013), pp. 30-42

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Tomlinson et al., 2016

M.F. Tomlinson, M. Brown, P.N. HoakenRecreational drug use and human aggressive behavior: A comprehensive review since 2003

Aggression and Violent Behavior, 27 (2016), pp. 9-29

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Torgersen, 2012

S. TorgersenEpidemiology

T.A. Widiger (Ed.), The oxford handbook of personality disorders, Oxford University Press, New York, NY (2012), pp. 186-205

View Record in ScopusGoogle Scholar

Tortella Feliu et al., 2018

M. Tortella‐Feliu, J. Soler, L. Burns, A. Cebolla, M. Elices, J.C. Pascual, J. García‐CampayoRelationship between effortful control and facets of mindfulness in meditators, non‐meditators and individuals with borderline personality disorder

Personality and Mental Health, 12 (2018), pp. 265-278

View Record in ScopusGoogle Scholar

Trull et al., 2016

T.J. Trull, M.B. Solhan, W.C. Brown, R.L. Tomko, L. Schaefer, K.D. McLaughlin, S. JahngSubstance use disorders and personality disorders

K. Sher (Ed.), The Oxford handbook of substance use disorders, Oxford University Press, New York, NY (2016)

Google Scholar

Van Asselt et al., 2007

A.D.I. Van Asselt, C.D. Dirksen, A. Arntz, J.L. SeverensThe cost of borderline personality disorder: Societal cost of illness in BPD-patients

European Psychiatry, 22 (2007), pp. 354-361

Article

Download PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

Vollenweider and Kometer, 2010

F.X. Vollenweider, M. KometerThe neurobiology of psychedelic drugs: Implications for the treatment of mood disorders

Nature Reviews Neuroscience, 11 (2010), pp. 642-651

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Wagner, Mithoefer, Mithoefer, & Monson, 2019

A.C. Wagner, M.C. Mithoefer, A.T. Mithoefer, C.M. MonsonCombining cognitive-behavioral conjoint therapy for ptsd with 3, 4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA): A case example

Journal of Psychoactive Drugs, 51 (2019), pp. 166-173, 10.1080/02791072.2019.1589028

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Wagner et al., 2017

M.T. Wagner, M.C. Mithoefer, A.T. Mithoefer, R.K. MacAulay, L. Jerome, B. Yazar-Klosinski, R. DoblinTherapeutic effect of increased openness: Investigating mechanism of action in MDMA-assisted psychotherapy

Journal of Psychopharmacology, 31 (2017), pp. 967-974

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Walsh et al., 2016

Z. Walsh, P.S. Hendricks, S. Smith, D.S. Kosson, M.S. Thiessen, P. Lucas, M.T. SwoggerHallucinogen use and intimate partner violence: Prospective evidence consistent with protective effects among men with histories of problematic substance use

Journal of Psychopharmacology, 30 (2016), pp. 601-607

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Walsh and Thiessen, 2018

Z. Walsh, M.S. ThiessenPsychedelics and the new behaviourism: Considering the integration of third-wave behaviour therapies with psychedelic-assisted therapy

International Review of Psychiatry, 30 (2018), pp. 343-349

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Watts et al., 2017

R. Watts, C. Day, J. Krzanowski, D. Nutt, R. Carhart-HarrisPatients’ accounts of increased “connectedness” and “acceptance” after psilocybin for treatment-resistant depression

Journal of Humanistic Psychology, 57 (2017), pp. 520-564

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Wilson et al., 2006

S.Τ. Wilson, E.A. Fertuck, A. Kwitel, M.C. Stanley, B. StanleyImpulsivity, suicidality and alcohol use disorders in adolescents and young adults with borderline personality disorder

International Journal of Adolescent Medicine and Health, 18 (2006), pp. 189-196

View Record in ScopusGoogle Scholar

Winter et al., 2017

D. Winter, M. Bohus, S. LisUnderstanding negative self-evaluations in borderline personality disorder-A review of self-related cognitions, emotions, and motives

Current Psychiatry Reports, 19 (2017), pp. 1-9

View Record in ScopusGoogle Scholar

Wnuk et al., 2013

S. Wnuk, S. McMain, P.S. Links, L. Habinski, J. Murray, T. GuimondFactors related to dropout from treatment in two outpatient treatments for borderline personality disorder

Journal of Personality Disorders, 27 (2013), pp. 716-726

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Wupperman et al., 2013

P. Wupperman, M. Fickling, D.H. Klemanski, M. Berking, J.B. WhitmanBorderline personality features and harmful dysregulated behavior: The mediational effect of mindfulness

Journal of Clinical Psychology, 69 (2013), pp. 903-911

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Zanarini et al., 2004

M.C. Zanarini, F.R. Frankenburg, J. Hennen, D.B. Reich, K.R. SilkAxis I comorbidity in patients with borderline personality disorder: 6-year follow-up and prediction of time to remission

American Journal of Psychiatry, 161 (2004), pp. 2108-2114

View Record in ScopusGoogle Scholar

Zanarini et al., 2004

M.C. Zanarini, F.R. Frankenburg, J. Hennen, K.R. SilkMental health service utilization by borderline personality disorder patients and Axis II comparison subjects followed prospectively for 6 years

Journal of Clinical Psychiatry, 65 (2004), pp. 28-36

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

Zanarini et al., 2007

M.C. Zanarini, F.R. Frankenburg, D.B. Reich, K.R. Silk, J.I. Hudson, L.B. McSweeneyThe subsyndromal phenomenology of borderline personality disorder: A 10-year follow-up study

American Journal of Psychiatry, 164 (2007), pp. 929-935

View Record in ScopusGoogle Scholar

Zanarini et al., 2019

M.C. Zanarini, C.M. Temes, F.R. Frankenburg, D.B. Reich, G.M. FitzmauriceLevels of acceptance and forgiveness reported by patients with BPD and personality-disordered comparison subjects over 20 years of prospective follow-up

Journal of Personality Disorders (2019), 10.1521/pedi_2019_33_395

Google Scholar

Zeifman, Boritz, Barnhart, Labrish, & McMain, 2019

R.J. Zeifman, T.Z. Boritz, R. Barnhart, C. Labrish, S.F. McMainThe independent roles of mindfulness and distress tolerance in treatment outcomes in dialectical behavior therapy skills training

Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment (2019), 10.1037/per0000368

Advance online publication

Google Scholar