Niniejszy wpis stanowi tłumaczenie teksu: Psychological flexibility mediates the relations between acute psychedelic effects and subjective decreases in depression and anxiety, opublikowanego w Journal of Contextual Behavioral Science.

Alan K.Davis Frederick S.Barrett Roland R.Griffiths

Najważniejsze


• Ostre działanie psychodeliczne wiąże się z mistycznymi i wglądowymi doświadczeniami.
• Ostre działanie psychodeliczne wiąże się ze zmniejszeniem depresji / lęku.
• Wzrost elastyczności psychologicznej w pełni pośredniczy w tym związku.
• Elastyczność psychologiczna powinna być badana w badaniach klinicznych z psychodelikami.

Streszczenie

Wcześniejsze badania wykazały, że ostre subiektywne efekty psychodeliczne są związane zarówno ze spontanicznymi, jak i intencjonalnymi zmianami depresji i lęku. Psychodeliki w teorii zwiększają elastyczność psychologiczną, co może tłumaczyć zmniejszenie depresji i lęku po doświadczeniu psychodelicznym. Dlatego obecne badanie przekrojowe miało na celu zbadanie, czy elastyczność psychologiczna pośredniczy w związku między ostrymi doświadczeniami psychodelicznymi a spontanicznymi lub zamierzonymi zmianami depresji i lęku wśród dużej międzynarodowej grupy osób, które zgłosiły stosowanie psychodelików (n = 985; mężczyzna = 71,6%; kaukaski / biały = 84,1%; mag = 32,2, SD = 12,6). Analiza regresji wykazała, że ​​ostre efekty (tj. efekty mistyczne i wglądowe) były istotnie związane ze zmniejszeniem depresji / lęku po doznaniu psychodelicznym. Analiza ścieżki ujawniła, że ​​kontrolując wiek i płeć, wzrost elastyczności psychologicznej w pełni pośredniczy w wpływie mistycznych i wglądowych doświadczeń na zmniejszenie depresji i lęku po doświadczeniu psychodelicznym. Sugeruje to, że elastyczność psychologiczna może być ważnym mediatorem efektów terapeutycznych w doświadczeniach psychodelicznych. W przyszłych prospektywnych badaniach eksperymentalnych należy zbadać wpływ podawania leków psychodelicznych na elastyczność psychologiczną, aby lepiej zrozumieć procesy psychologiczne, które przewidują terapeutyczne działanie psychodelików.

1.Wstęp

Depresja i zaburzenia lękowe są częstymi problemami zdrowia psychicznego (Steel i in., 2014). Globalne rozpowszechnienie występowania depresji i lęku wynosi odpowiednio około 10% i 13% (Steel i in., 2014; Bandelow i Michaelis, 2015). Obciążenie zdrowia publicznego depresją i zaburzeniami lękowymi obejmuje upośledzenie zawodowe (Birnbaum i in., 2010) oraz zwiększa ryzyko przewlekłych chorób fizycznych, takich jak choroby sercowo-naczyniowe (Katon, 2011; Niles i in., 2015). Biorąc pod uwagę wysoki wskaźnik rozpowszechnienia oraz publiczne i osobiste obciążenie tymi stanami, opracowano liczne interwencje, w tym połączenia psychoterapii i farmakoterapii (Cuijpers i in., 2014; Otto i Hearon, 2016). Pomimo dowodów potwierdzających stosowanie tych interwencji, wiele osób nie ma dostępu do tych terapii (Collins i in., 2004), a wiele osób, które mają dostęp, nie doświadcza ulgi i zmniejszenia objawów pomimo interwencji (Collimore i Rector, 2014; Coull i Morris , 2011; Hofmann i in., 2012; Sinyor i in., 2010; Koen i Stein, 2011), podkreśla to potrzebę większej liczby opcji leczenia.

W jednym z nowych obszarów badań zbadano działanie psychoterapeutyczne związków psychodelicznych (np. Psilocybiny, LSD, ayahuaski, 5-MeO-DMT) podawanych w badaniach klinicznych (Carhart-Harris i in., 2016; Johnson and Griffiths, 2017; Palhano- Fontes i in., 2018; dos Santos i in., 2016) i stosowane w warunkach naturalistycznych (Davis i in., 2018, 2019; Johnson i in., 2017). Substancje te działają przede wszystkim jako agoniści receptorów serotoninowych (np. 5-HT1A / 2A / C) i często powodują głębokie zmiany w percepcji sensorycznej, nastroju, procesach poznawczych i zachowaniu (Araújo i in., 2015; Carhart-Harris i in., 2011; Stroud i in., 2017; Carhart-Harris i in., 2017; dos Santos i in., 2016). Na przykład, ostatnie badania nad psychodelikami stosowanymi jako uzupełnienie psychoterapii wykazały skuteczność w zmniejszaniu objawów lęku i depresji (Johnson i Griffiths, 2017; Carhart-Harris i in., 2017; Ross i in., 2016; Griffiths i in. , 2016; dos Santos i in., 2016). Opublikowane raporty pokazują również, że spadek depresji i lęku występuje po naturalistycznym zastosowaniu psychodelików w kontekstach ceremonialnych i rekreacyjnych (Davis i in., 2018,2019; Santos i in., 2007; Uthaug i in., 2018). Chociaż potrzeba więcej pracy, aby w pełni zrozumieć mechanizmy działania terapeutycznego, korzystne działanie tych substancji wydaje się być związane z intensywnością niektórych rodzajów ostrych efektów psychodelicznych (np. doświadczenia typu mistycznego, psychologicznego wglądu) podczas tych doświadczeń w populacjach osób zdrowych (Griffiths i in., 2008, 2011; Barrett i in., 2015) i klinicznych (Ross i in., 2016; Griffiths i in., 2008, 2011, 2016; Roseman i in., 2018; Davis i in. , 2018; Garcia-Romeu i in., 2019). Sugerowane potencjalne mediatory efektów psychodelicznych na wyniki terapeutyczne, to: zmiany w entropii łączności sieci mózgowej (Carhart-Harris i in., 2014), rozpad ego (Hendricks, 2018; Preller i Vollenweider, 2018) oraz możliwa rola zmian elastyczności psychologicznej po doświadczeniu psychodelicznym (Kuypers i in., 2016; Sabucedo, 2017; Walsh i Thiessen, 2018).

Elastyczność psychologiczna jest opisywana jako niezbędny zestaw procesów, które pomagają ludziom radzić sobie ze stresem i angażować się w zachowania adaptacyjne, które promują działania oparte na wartościach (Gloster i in., 2017). Elastyczność psychologiczna to transdiagnostyczna konstrukcja, w której uważa się, że ludzie mają zdolność rozwijania umiejętności rozpoznawania oraz dostosowywania się do różnych wymagań sytuacyjnych, zmiany sposobu myślenia lub zachowania podczas indywidualnych i społecznych doświadczeń, utrzymywania równowagi w ważnych dziedzinach życia, uczenia się otwartości, świadomości i zaangażowania w zachowania zgodne z ich wartościami (Kashdan i Rottenberg, 2010). Zgodnie z tym modelem, dobrostan jest wspierany przez pełne kontaktowanie się z chwilą obecną i zachowanie oparte na wartościach, niezależnie od kontekstu (Hayes i in., 2012). I odwrotnie, dysfunkcje w zdrowiu psychicznym, w tym depresja i zaburzenia lękowe (Kashdan i Rottenberg, 2010), są teoretycznie uważane za wynik zmniejszonej elastyczności psychologicznej (lub psychologicznej sztywności).

Interwencje psychologiczne opracowano przy użyciu teoretycznych ram (np. Acceptance and Commitment Therapy (ACT); Hayes i in., 2006), które próbują zwiększyć elastyczność psychologiczną poprzez sześć powiązanych ze sobą procesów (tj. akceptację, defuzję, obecność, ja-jako kontekst, określanie kierunku zmiany zachowania i stosowanie technik ułatwiających zmianę; Twohig i Levin, 2017). Metaanalizy wykazały od umiarkowanych do silnych efektów na rzecz interwencji ACT (w porównaniu z warunkami kontrolnymi: lista oczekujących, psychologiczne placebo i leczenie „jak zwykle”) w zmniejszaniu objawów lękowych i depresyjnych (A-Tjak i in., 2015; Hacker i in. , 2016), a dowody wskazują, że w pozytywnych wynikach tej interwencji pośredniczy wzrost elastyczności psychologicznej (French i in., 2017; Twohig i Levin, 2017). Jeśli doznania psychodeliczne sprzyjają wzrostowi elastyczności psychologicznej, wzrost ten może pośredniczyć w działaniach przeciwdepresyjnych i przeciwlękowych obserwowanych w badaniach klinicznych (Johnson i Griffiths, 2017; Carhart-Harris i in., 2017; Ross i in., 2016; Griffiths i in. ., 2016; dos Santos i in., 2016) oraz związkach znalezionych w naturalistycznym psychodelicznym użyciu (Davis i in., 2018, 2019; Santos i in., 2007; Uthaug i in., 2018). Zależność ta może również uzasadniać podejście psychoterapeutyczne do terapii wspomaganej psychodelicznie, które koncentruje się na procesach zmian za pomocą modelu elastyczności psychologicznej.

Obecne badanie przekrojowe miało na celu zbadanie elastyczności psychologicznej jako potencjalnego mediatora ostrych psychodelicznych doświadczeń w zakresie zmian lękowych / depresyjnych. Wcześniejsze badania wykazały, że ostre efekty psychodeliczne są związane ze zmniejszeniem depresji i lęku (Davis i in., 2019; Griffiths i in., 2016; Ross i in., 2016), że efekty psychodeliczne są związane ze zmianami elastyczności psychologicznej ( Kuypers i in., 2016), a wzrost elastyczności psychologicznej wiąże się z pozytywnymi wynikami depresji i lęku (Twohig i Levin, 2017). Dlatego w modelu regresyjnym spodziewamy się znaleźć (Hipoteza 1: H1) ostre efekty psychodeliczne (efekty mistyczne i wgląd), przewidują zmiany depresji i lęku po doznaniu psychodelicznym, a w modelu ścieżki spodziewamy się, że (H2) ostre efekty psychodeliczne będą bezpośrednio związane ze wzrostem elastyczności psychologicznej, (H3) wzrost elastyczności psychologicznej będzie bezpośrednio związany ze zmniejszeniem depresji / lęku, a (H4) elastyczność psychologiczna będzie pośredniczyć w relacjach między ostrymi efektami psychodelicznymi a zmniejszeniem objawów depresji i lęku.

2. Metoda
2.1 Procedura

Aktualne dane z badań zostały zebrane w ramach dużej anonimowej internetowej ankiety przekrojowej z udziałem osób, które w przeszłości zgłosiły umiarkowane lub silne psychodeliczne doznania. W szczególności rekrutowano ludzi w ramach większego badania badającego ostry wgląd (np. świadomość emocji, zachowań, przekonań, wspomnień, relacji itp.) uzyskanych w wyniku doświadczenia psychodelicznego. Trwa rekrutacja do badania nadrzędnego, a wyniki zostaną opublikowane w kolejnym artykule. Respondentów rekrutowano za pomocą wiadomości elektronicznych i reklam na kilku stronach internetowych (np. www.erowid.com; www.facebook.com; www.reddit.com), ogłoszeń poczty elektronicznej oraz artykułu opublikowanego przez Motherboard / VICE . Reklamy kierowały potencjalnych respondentów do bezpiecznej ankiety internetowej (prowadzonej przez: www.qualtrics.com), a osobom, które kliknęły link do badania, przedstawiono dokument zgody szczegółowo określający kryteria włączenia. Kwalifikujący się ochotnicy musieli potwierdzić, że mają co najmniej 18 lat, potrafią płynnie czytać, pisać i mówić po angielsku, przyjęli dawkę pojedynczego psychedeliku (np. grzyby psylocybinowe, psylocybinę, LSD, ayahuascę, meskalinę, N, N-DMT, 5-MeO-DMT, pejotl, 4-acetoksy-DMT, szałwię, Ibogainę itp.), które wywoływały od umiarkowanych do silnych efektów psychoaktywnych, a po zażyciu substancji musieli mieć doświadczenie, które przyczyniło się do uzyskania wglądu psychologicznego. Po uzyskaniu zgody respondenci wypełnili każdy kwestionariusz badania (opisany poniżej). Badanie zostało zatwierdzone przez Johns Hopkins School of Medicine Institutional Review Board, a pełna ankieta jest dostępna u odpowiedniego autora. W tym badaniu nie proponowano żadnych zachęt (za udział w badaniu).

2.2 Badanie przebiegu rekrutacji

Respondentów rekrutowano od czerwca 2018 r. do stycznia 2019 r. Spośród wszystkich osób, które kliknęły link (n = 14 911), 3080 wyraziło zgodę i wypełniło ankietę. Jednak 960 z tych respondentów zostało wykluczonych, ponieważ zgłosili, że używali więcej niż jednej substancji w swoich doświadczeniach psychodelicznych. Z pozostałych 2120 w końcowej próbce uwzględniono ogółem 985, ponieważ wskazali oni na odczuwanie zmiany lęku lub depresji w wyniku doświadczenia psychodelicznego.

3. Środki
3.1 Doświadczenie psychodeliczne

Poprosiliśmy respondentów o zgłoszenie, jakiej substancji psychodelicznej używali (np. psylocybina, LSD, N, N-DMT, Ayahuasca, 5-MeO-DMT, meskalina, Salvia / Salvinorin A, kaktus pejotlowy, Iboga / ibogaina lub „Inne” ), subiektywny poziom dawki (tj. niski, umiarkowany, umiarkowanie wysoki, wysoki), droga podania (tj. doustna, podjęzykowa, palona lub waporyzowana, podpoliczkowa, dożylna, donosowa) oraz długość czasu od doznania (np. , 3–6 miesięcy temu, 7–11 miesięcy temu, 1–2 lata temu itp.).

3.2 Ostre mistyczne doświadczenia

Kwestionariusz Mistycznych Doświadczeń (Mystical Experience Questionnaire MEQ) zastosowano do oceny subiektywnych zjawisk typu mistycznego, które mogły wystąpić po przyjęciu psychodelików (Maclean i in., 2012; Barrett i in., 2015). Respondenci zostali poproszeni o przypomnienie sobie swoich doświadczeń z psychodelikiem, a następnie o ocenę stopnia, każdego z 30 opisów doświadczenia, które miało miejsce w dowolnym momencie podczas sesji, w skali 6-punktowej od 0 = „Brak, wcale ”do 5 =„Ekstremalne (bardziej niż kiedykolwiek wcześniej w moim życiu)”. Podobnie jak w poprzednich badaniach (Davis i in., 2018, 2019), obliczyliśmy całkowitą średnią punktację wszystkich pozycji w kwestionariuszu. Wiarygodność spójności wewnętrznej skali całkowitej była doskonała (alfa = 0,94).

3.3 Ostre doświadczenia wglądu

Kwestionariusz Wglądu Psychologicznego (Psychological Insight Questionnaire PIQ) został stworzony w celu oceny stopnia, w jakim respondenci doświadczyli ostrego wglądu (np. uświadomili sobie twoje emocje, zachowania, przekonania, wspomnienia lub relacje), które czasami występują po przyjęciu psychodeliku. Respondenci zostali poproszeni o przypomnienie sobie swoich doświadczeń z psychodelikiem, a następnie o ocenę intensywności, z jaką doświadczyli każdego z 28 opisów doświadczenia wglądu w dowolnym momencie sesji, i podobnie jak w MEQ ocenili każdy element w 6-stopniowej skali na podstawie 0 = „Nie; wcale ”do 5 =„ Niezwykle (bardziej niż kiedykolwiek wcześniej w moim życiu)”. Całkowity wynik obliczono jako średnią odpowiedzi na każdy element, a wewnętrzna wiarygodność tego całkowitego wyniku była doskonała (alfa = 0,93 ). PIQ jest w fazie rozwoju, a właściwości psychometryczne tego kwestionariusza zostaną przedstawione w nadchodzącym manuskrypcie.Tabela 1 zawiera pozycje, średnie pozycji (i odchylenia standardowe) oraz procent zatwierdzenia każdej pozycji („Nie, wcale” = 0 i wszystkie inne opcje odpowiedzi = 1).

Tabela 1. Pozycje Kwestionariusza Wglądu Psychologicznego, średnie i odchylenia standardowe (N = 985).

Pozycja Średnia, SD Odsetek próbki zatwierdzony na dowolnym poziomie intensywności (a)
Uświadomiłem sobie, jak obecne uczucia lub poglądy są powiązane z wydarzeniami z mojej przeszłości 3.51 (1.52) 93.1%
Świadomość niewygodnych lub bolesnych uczuć, których wcześniej unikałem 3.17 (1.67) 88.1
Uświadomiłem sobie, że moje przekonania mogą być dysfunkcyjne 3.53 (1.55) 91.4
Odkryłem, w jaki sposób aspekty mojego życia wpływają na moje samopoczucie 3.93 (1.21)
97.6
Uzyskałem głębsze zrozumienie wydarzeń / wspomnień z mojej przeszłości 3.48 (1.52) 93.4
Doświadczyłem uprawomocnienia mojego życia, charakteru, wartości lub przekonań 3.71 (1.43) 94.5
Uświadomiłem sobie znaczenie mojego życia 3.84 (1.48) 92.8
Świadomość dysfunkcyjnych wzorów w moich działaniach, myślach i / lub uczuciach 3.66 (1.43) 94.2
Odkryłem konkretne techniki radzenia sobie z trudnościami 3.19 (1.57) 90.6
Uświadomiłem sobie, że krytyczne lub osądzające mnie poglądy wobec siebie są dysfunkcyjne 3.58 (1.50) 93.3
Odkryłem, że mogłem odkryć niewygodne lub bolesne uczucia, których wcześniej unikałem 3.47 (1.55) 91.7
Uzyskałem lepsze zrozumienie wcześniejszych przekonań i / lub wartości 3.84 (1.27) 97.1
Wyraźnie zobaczyłem sens paradoksów w życiu 3.63 (1.57) 92.0
Uświadomiłem sobie, że mogę doświadczyć wspomnień, które wcześniej były zbyt trudne 2.37 (1.86) 72.9
Świadomość korzystnych wzorców w moich działaniach, myślach i / lub uczuciach 3.29 (1.45) 93.1
Odkryłem wyraźny wzór unikania w moim życiu 2.76 (1.72) 83.1
Uświadomiłem sobie naturę i / lub pochodzenie moich mechanizmów obronnych lub innych strategii radzenia sobie 3.04 (1.63) 88.0
Odkryłem nowe spostrzeżenia na temat mojej pracy lub kariery 2.29 (1.88) 70.6
Osiągnąłem pewność lub jasność znaczenia tematu traum lub przeszłych wydarzeń 2.91 (1.78) 83.6
Odkryłem wyraźne podobieństwa między moimi przeszłymi i obecnymi relacjami interpersonalnymi 2.83 (1.74) 83.1
Odkryłem nowe uczucia lub perspektywy dotyczące znaczących związków w moim życiu 3.65 (1.48) 93.0
Uświadomiłem sobie pewne działania, które powinienem podjąć w związku z ważnymi relacjami w moim życiu 3.42 (1.56) 91.4
Odkryłem nowe działania, które mogą pomóc mi osiągnąć moje cele 3.28 (1.53) 91.7
Uświadomiłem sobie punkt widzenia lub działania innych, które wcześniej były trudne do zrozumienia 3.25 (1.61) 89.7
Zobaczyłem klarowne lub twórcze sposoby rozwiązania problemów dotyczące mojego życia 3.28 (1.55) 91.7
Świadomość informacji, która pomogła mi zrozumieć moje życie 4.14 (1.14) 97.8
Odkryłem sposoby, aby zobaczyć moje problemy z większą jasnością 3.81 (1.30) 96.0
Uświadomiłem sobie sens życia, moich celów i/lub priorytetów 3.77 (1.42) 94.7

Uwaga. Zakres wyników wszystkich pozycji wynosił 0–5.

(a) Opcje odpowiedzi były w skali od 0 = „Nie, wcale” do 5 = „Niezwykle (bardziej niż kiedykolwiek wcześniej w moim życiu)”. Dane w tej kolumnie pokazują odsetek respondentów, którzy poparli dowolną opcję inną niż „Nie, wcale”.

3.4 Niepokój i depresja

Skalę Depresji, Lęku i Stresu (The Depression, Anxiety and Stress Scale DASS-21) zastosowano do oceny objawów lękowych i depresyjnych w okresie 3 miesięcy przed i 3 miesiące po doznaniu psychodelicznym. Ta 21-punktowa skala (Lovibond i Lovibond, 1995) analizuje podstawowe negatywne doświadczenia emocjonalne związane z depresją i lękiem, które zgłosili respondenci. DASS-21 składa się z trzech podskal: depresji, lęku i stresu, w których zastosowaliśmy podskalę złożoną z połączonych podskal depresji i lęku w bieżącym badaniu. W każdej podskali jest siedem pozycji, a respondenci proszeni są o odpowiedź na każdy element w skali od 0 = „Nigdy” do 3 = „Prawie zawsze”. Wiarygodność spójności wewnętrznej była dobra dla wcześniejszych miar (podskala depresji alfa = 0,91; podskala lęku alfa = 0,80) i od odpowiedniego do dobrego dla miar po (podskala depresji alfa = 0,84; podskala lęku alfa = 0,69). W niniejszym badaniu zbadaliśmy subiektywne zmiany depresji i lęku po doznaniu psychodelicznym, obliczając średni wynik całkowitej zmiany odejmując całkowitą depresję i lęk „po” od całkowitej depresji i lęku „przed” wynikami dla każdego respondenta (np. wyniki negatywne reprezentują zmniejszenie depresji / lęku). Pojedynczą miarę łączącą podskale depresji i lęku (depresja / lęk) analizowano jako miarę zależną w analizach przedstawionych w tym raporcie. Odrębne analizy podskali depresji i lęku podano w materiale uzupełniającym.

3.5 Elastyczność psychologiczna

Kwestionariusz Akceptacji i Działania II ( The Acceptance and Action Questionnaire II AAQII; Bond i in., 2011) został opracowany jako miara elastyczności psychologicznej, a w niniejszej ankiecie wykorzystano go do oceny stopnia elastyczności psychologicznej respondentów przed i po doznaniu psychodelicznym. AAQII składa się z 7 pozycji, a respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na każdy element w skali od 1 = „Nigdy nie prawda” do 7 = „Zawsze prawda”. Niższe wyniki w tej mierze wskazują na większą elastyczność psychologiczną. Wiarygodność spójności wewnętrznej była dobra dla elastyczności psychologicznej przed pomiarem (alfa = 0,88) i elastyczności psychologicznej po pomiarze (alfa = 0,88). Zbadaliśmy zmiany elastyczności psychologicznej, obliczając średni wynik zmiany. Obliczenia te obejmowały odjęcie średniej elastyczności psychologicznej przed wynikiem od średniej elastyczności psychologicznej po wyniku dla każdego respondenta w celu ułatwienia interpretacji (tj. obliczyliśmy pozytywny wynik zmiany w celu oznaczenia wzrostu elastyczności psychologicznej). Ten wynik zmiany zastosowano we wszystkich analizach.

3.6 Dane demograficzne

Uwzględniliśmy pytania dotyczące wieku, płci, płci psychologicznej, rasy, pochodzenia etnicznego, kraju / regionu zamieszkania, dochodów, poziomu wykształcenia i statusu związku każdego respondenta.

3.7 Analizy danych

Jakość danych. Czas zakończenia badania został zbadany w celu zidentyfikowania przypadków pośpiesznej i prawdopodobnie nieostrożnej odpowiedzi. Ogólnie rzecz biorąc, respondenci wypełnili ankietę w około 47 minut. Tylko 3 respondentów wypełniło ankietę w czasie krótszym niż 15 minut; 25% próby ukończyło badanie w czasie krótszym niż około 33 min; a 75% próby ukończyło badanie w mniej niż około 67 minut. Chociaż 3 respondentów wypełniło ankietę w czasie krótszym niż 15 minut, przegląd ich odpowiedzi nie dostarczył żadnych wskazówek na nieostrożną odpowiedź. Ten wzór czasu reakcji sugeruje, że nieostrożne reagowanie nie stanowiło problemu.

Plan analityczny. Najpierw obliczono statystyki opisowe dla cech demograficznych i tła dla wszystkich zmiennych badania. Współczynniki korelacji Pearsona i punktowej biserialnej obliczono w celu zbadania związków między wszystkimi podstawowymi zmiennymi badania (wiek, płeć, wnikliwość i efekty mistyczne, wynik zmiany depresji / lęku oraz wynik zmiany elastyczności psychologicznej). Biorąc pod uwagę dużą liczbę respondentów w próbie, zastosowaliśmy wartość odcięcia współczynnika wynoszącą 0,20 i zastosowaliśmy wartość odcięcia alfa wynoszącą p <0,001, aby ustalić, czy korelacja jest odpowiednio znacząca i statystycznie istotna. Następnie do analizy (H1) zastosowano analizę regresji: ostre doświadczenia mistyczne i wgląd będą negatywnie związane z wynikiem zmiany depresji / lęku. Następnie zastosowano analizę ścieżki w celu przetestowania hipotezowanych efektów bezpośrednich (H2 – H3: Intensywność wglądu psychicznego i efekty mistyczne mają bezpośredni wpływ na zmiany elastyczności psychologicznej, a zmiany elastyczności psychologicznej mają bezpośredni wpływ na zmiany depresji / lęku) oraz efekty mediacji (H4): Intensywność wglądu psychicznego i efekty mistyczne są pośrednio związane ze zmianami depresji / lęku poprzez i analizą ścieżki. Analizy przeprowadzono w SPSS v 25 (IBM Corp, 2018) i MPlus wersja 7.0 przy użyciu ważonych estymatorów najmniejszych kwadratowych średnich i wariancji (Muthén i Muthén 1998-2017).

4. Wyniki
4.1 Charakterystyka respondenta

Większość próby podała, że ​​byli to mężczyźni (72%), rasy kaukaskiej / białej (84%), nigdy nie żonaty (51%), obecnie mieszkają w Stanach Zjednoczonych (65%) i zarabiają 35 000 $ lub więcej (60%). Średni wiek w próbie wynosił 32,2 (SD = 12,6). Ponad trzy czwarte próby zgłosiło, że ich doznanie psychodeliczne było wywoływane przez LSD (42%) lub psylocybinę / grzyby (38%) jako substancję psychodeliczną wykorzystywaną do wywoływania tego doświadczenia. Ponadto około połowa próbki zgłosiła, że ​​dawka była umiarkowanie wysoka (36%) lub wysoka (21%). Doświadczenie psychodeliczne miało miejsce co najmniej 1 rok przed badaniem w 75% próby. Ogólnie rzecz biorąc, wystąpił średni spadek depresji / lęku (M = -6,80; SD = 5,61; Zakres: od -21 do +9) i średni wzrost elastyczności psychologicznej (M = 2,01; SD = 1,44; Zakres: -4,14 do +6), przed i po doświadczeniu psychodelicznym. Dodatkowe szczegóły dotyczące cech respondentów przedstawiono w tabeli uzupełniającej 1.

Związki między ostrymi efektami psychodelicznymi a elastycznością psychiczną i wynikami zmian depresji / lęku.

Szereg korelacji punktowo-biserialnych ujawnił, że rodzaj leku psychodelicznego stosowanego przez respondentów (Psylocybina: Nie = 0, Tak = 1; LSD: Nie = 0, Tak = 1; Inne Psychodeliki: Nie = 0, Tak = 1) był niezwiązany (zakres: −0,19 do 0,14) ze wszystkimi innymi zmiennymi (wiek, płeć, ostry wgląd i efekty mistyczne, wynik zmiany depresji / lęku oraz wynik zmiany elastyczności psychodelicznej). Dodatkowo, jak pokazuje Tabela 2, intensywność efektów mistycznych była umiarkowanie skorelowana z efektami wglądu oraz w mniejszym stopniu ze spadkami depresji / lęków i wzrostem elastyczności psychologicznej. Intensywność wglądu psychologicznego była umiarkowanie skorelowana ze zmniejszeniem depresji / lęku; a intensywność wglądu psychologicznego i zmniejszenie depresji / lęku skorelowano ze wzrostem elastyczności psychologicznej.

Tabela 2. Średnie, odchylenia standardowe i korelacje między zmiennymi uwzględnionymi w analizie ścieżki (tj. Ocena doznań mistycznych, ocena wglądu psychologicznych, ocena zmiany objawów depresji / lęku, ocena zmiany elastyczności psychologicznej; N = 985).

M (SD)123456
1. Wiek32.19 (12.6)07.09-.09.14-.07
2. Płeća1.27 (0.45).09.01-.06.08
3. Doświadczenie mistyczne3.80 (0.89).41-.19.28
4. Wgląd psychologiczny3.38 (0.91)-.31.50
5. Spadek depresji/lęku−6.80 (5.61)-.62
6. Wzrost elastyczności
psychologicznejb
2.09 (1.44)

Uwagi. Pozycje pogrubione uznano za istotne statystycznie (p <0,001) i znaczące (współczynnik> 0,20).

(a)

     Płeć kodowane Mężczyzna = 1, Kobieta = 2.
(b)

     AAQII został pierwotnie opracowany jako miernik elastyczności psychologicznej. Zmniejszenie wyników AAQ wskazuje na wzrost elastyczności psychologicznej. Aby jednak ułatwić interpretację, obliczyliśmy pozytywny wynik zmiany w celu oznaczenia wzrostu elastyczności psychologicznej.

4.2 Analiza regresji

Tabela 3 pokazuje dane z wielokrotnej regresji liniowej, w tym ostre mistyczne (M = 3,81; SD = 0,89) i efekty wglądu (M = 3,38; SD = 0,91) jako predyktory spadku depresji / lęku (M = -6,80; SD = 5,61 ). Ogólny model był istotny (p <0,001), odpowiadając za 10% wariancji w wynikach zmiany depresji / lęku (H1). Chociaż stanowi to stosunkowo niewielką wariancję w tym modelu, intensywność efektów zarówno mistycznych, jak i wglądowych była powiązana ze zmniejszeniem depresji / lęku (patrz Tabela 3).

Tabela 3. Podsumowanie wielokrotnej regresji liniowej pokazującej znaczące predyktory zmian depresji lub lęku (spontaniczne i zamierzone) od przed do po doświadczeniu psychedelicznym (N = 985).

VariablesBSE Bβtp
Constant.90.83
Mystical effects-.51.21-.08−2.428.015*
Psychological insight effects−1.71.20-.28−8.395.000***
Adjusted R2.10

Uwagi. Ogólny model był istotny, F (2 984) = 55,675, p <0,001. * p <.05; *** p <.001.

4.3 Analiza ścieżki

Jak pokazano na ryc. 1, analiza ścieżki kontrolująca wiek i płeć wykazała, że większa średnia intensywność ostrych efektów wglądu mistycznego i psychologicznego była bezpośrednio powiązana (mistyczna: β = 0,09, p <0,01; wgląd: β = 0,46, p < 0,001), co oznacza wzrost elastyczności psychologicznej (Mincrease = 2,09; SD = 1,44; wspieranie H2), średni wzrost elastyczności psychologicznej był bezpośrednio związany (β = −0,62, p <.001) ze średnim spadkiem depresji / lęku (wspieranie H3) i stwierdzono efekty pośrednie, w których elastyczność psychologiczna pośredniczyła w zależnościach między intensywnością ostrego doświadczenia mistycznego (β = 0,06, SE = 0,02, p <0,01) a wglądem (β = 0,29, SE = 0,02, p <0,001) oraz średnie zmniejszenie depresji / lęku (wspierające H4). Dopasowanie modelu było dobre: średni błąd kwadratowy przybliżenia = 0,055 (95% CI: 0,01; 0,12); porównawczy wskaźnik dopasowania = 0,995; ważona pierwiastkowa średnia kwadratowa resztkowa = 0,394.

https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S2212144719301206-gr1_lrg.jpg

Ryc. 1. Analiza ścieżki pokazująca, że wzrost elastyczności psychologicznej pośredniczy w związku między ostrymi skutkami psychodelików a spadkami depresji / lęku (pełna próbka, N = 985). ** p <.01, *** p <.001.

4.4 Analizy uzupełniające

Próba użyta do naszych pierwotnych analiz (opisanych powyżej) była grupą osób, które zgłosiły spontaniczną lub zamierzoną zmianę lęku (zamierzona N = 142; spontaniczna N = 197) lub depresję (zamierzona N = 366; spontaniczna N = 280) po doznaniu psychodelicznym. W analizie ścieżki pokazanej na ryc. 1 zebraliśmy te grupy w jedną próbę (N = 985) i uśredniliśmy miary depresji i lęku w jedną miarę, aby zbadać nasze podstawowe hipotezy z badań w bardziej zwięzły sposób. Jednak przeanalizowaliśmy również wszystkie hipotezy badawcze (H1 – H4) w każdej z tych podgrup, stosując to samo podejście analityczne opisane powyżej, a te tabele i ryciny są dostępne w plikach uzupełniających (Suplementy, tabele 1-4; Suplementy, rysunki 1-4 ). Krótko mówiąc, wszystkie hipotezy zostały powtórzone w każdej podpróbie, z dwoma istotnymi wyjątkami. Wśród tych, którzy zamierzali zmienić swój lęk po doznaniu psychodelicznym, analizy regresji (Supl. Tabela 3) wykazały, że intensywność efektów mistycznych nie była istotnie związana ze zmniejszeniem lęku (w przeciwieństwie do H1). Ponadto, w analizie ścieżki (Dost. Ryc. 3), intensywność efektów mistycznych nie była istotnie związana ze wzrostem elastyczności psychologicznej (w przeciwieństwie do H2), ani nie było pośrednich związków między ostrymi efektami mistycznymi a zmniejszeniem lęku poprzez wzrost elastyczności psychologicznej . Jednak wszystkie inne ustalenia wykazały, że nasze modele były identyczne, niezależnie od tego, czy ktoś miał spontaniczną lub zamierzoną zmianę w ich lęku / depresji.

5. Dyskusja

W niniejszym retrospektywnym badaniu przekrojowym zbadano, czy psychodeliczne zjawiska mistyczne lub wgląd psychologiczny przewidują zmniejszenie depresji i lęku po doświadczeniu psychodelicznym (H1), przewidywane ostre efekty psychodeliczne zwiększają wzrost elastyczności psychicznej (H2), przewidywany wzrost elastyczności psychologicznej zmniejsza depresje / lęk (H3) oraz to, czy wzrost elastyczności psychologicznej pośredniczy w związku między ostrymi efektami psychodelicznymi a spadkami objawów depresji i lęku (H4). Ustalenia z naszych modeli regresji i analizy ścieżki potwierdziły każdą z tych hipotez. Zgodnie z wcześniejszymi badaniami (Davis i in., 2019; Griffiths i in., 2016; Ross i in., 2016), w niniejszym badaniu doświadczenia mistyczne związane były ze zmniejszeniem depresji i lęku. Co ważne, obserwacje te zostały rozszerzone poprzez wykazanie, że doświadczenia wglądu psychologicznego podczas doznania psychodelicznego są również związane ze zmniejszeniem depresji i lęku. Ponadto, gdy jednocześnie mistyczne i psychologiczne efekty wglądu zostały uwzględnione jako predyktory zmian w naszych modelach, wyniki pokazały, że wgląd psychologiczny wyróżnia się jako bardziej niezawodny predyktor zmiany, o czym świadczą większe bezpośrednie (wgląd: β = 0,46 w porównaniu do mistycznego: β = 0,09) i pośrednie (wgląd: β = 0,29 vs. mistyczne: β = 0,06) współczynniki w analizie ścieżki.

To, że wgląd psychologiczny jest silnie związany ze zmniejszeniem depresji i lęku, być może nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę historię terapii zorientowanych na wgląd (Connolly Gibbons i in., 2007), ale zastanawiano się również, czy zdobycie wglądu jest samo w sobie wystarczające, aby wywoływać trwałe zmiany w zachowaniu lub funkcjonowaniu zdrowia psychicznego (Kuncewicz i in., 2014; Leichsenring i in., 2006). Do tego momentu nasze modele pokazały również, że wgląd psychologiczny przewidywał zmiany, biorąc pod uwagę korelację między wglądem a doświadczeniami mistycznymi. Wglądowość, jak i mistyczne doświadczenia zostały zidentyfikowane jako podtypy tzw. „zmiany kwantowej”, która odnosi się do nagłego, charakterystycznego, dobroczynnego i trwałego doświadczenia skutkującego osobistymi przemianami, które wpływają na szeroki zakres osobistych emocji, poznania i zachowania ( Miller i C’de Baca, 2001; Miller, 2004). Takie doświadczenia „zmiany kwantowej” po przyjęciu psychodeliku są również związane ze zmniejszeniem spożycia alkoholu wśród osób z zaburzeniami używania alkoholu (Garcia-Romeu i in., 2019).

Ponadto odkrycia z niniejszego badania podkreślają potencjalne wyjaśnienie, w jaki sposób ostre doświadczenia psychodeliczne, w tym uzyskanie wglądu psychologicznego i doświadczenia mistyczne, mogą wywierać takie zmiany. W szczególności wykazaliśmy znaczenie wzrostu elastyczności psychologicznej jako mediatora pozytywnych efektów terapeutycznych. Chociaż zaproponowano kilka innych mechanizmów na różnych poziomach funkcjonowania, od zmian w entropii łączności sieci mózgowej (Carhart-Harris i in., 2014) do znaczenia rozpadu ego (Hendricks, 2018; Preller i Vollenweider, 2018 ), ustalenia z tego badania są zgodne z dowodami wykazującymi, że efekty psychodeliczne są związane ze zmianami elastyczności psychologicznej wśród niewielkiej grupy pacjentów stosujących ayahuascę (Kuypers i in., 2016) oraz z badań wykazujących, że wzrost elastyczności psychologicznej jest związany z pozytywnymi wynikami depresji i lęku (Twohig i Levin, 2017).

Chociaż badanie potencjalnych mediatorów efektów psychodelicznych na wyniki terapeutyczne jest na wczesnym etapie, jeśli elastyczność psychologiczna okaże się spójnym i solidnym mediatorem efektów w przyszłych badaniach klinicznych, to dziedzina psychoterapii wspomaganej psychodelikami powinna rozważyć włączenie podawania psychodeliki z kontekstualnymi terapiami behawioralnymi (np. ACT; Hayes i in., 2006) lub innymi terapiami zaprojektowanymi w celu wspierania elastyczności psychologicznej. Takie terapie mają na celu usprawnienie procesów zmian poprzez wspieranie wzrostu elastyczności psychologicznej, którą można poprawić poprzez podanie psychodeliku. Ponadto możliwe jest, że niektóre ostre efekty psychodeliczne pokrywają się z podstawowymi procesami modelu psychopatologicznego ACT (Hayes i in., 2006). Na przykład, zgodnie z podstawowymi procesami ACT, sugerowana analiza jakościowa osób palących tytoń w badaniu klinicznym oceniającym efekt terapii wspomaganej psylocybiną (Johnson i in., 2014; Noorani i in., 2018) sugeruje że ich doznania psychodeliczne pomogły im zobaczyć siebie w kontekście uzależnienia (tj. ja-jako kontekst), uświadomić sobie, że nie są tożsami z etykietami (np. palacz), z którymi wcześniej się identyfikowali (tj. defuzja), lepiej zrozumieć swoje wartości niż wcześniej (tj. wartości) i kontaktować się z pełnią chwili obecnej i doświadczać jej (tj. kontakt z chwilą obecną). Chociaż nie zostało to podkreślone w raportach jakościowych per se, inny element modelu ACT, zaangażowane działanie, wykazano w badaniu klinicznym przez wysoki odsetek (80%) biologicznie zweryfikowanej abstynencji po 6 miesiącach po leczeniu (Johnson i in., 2014). Dane te sugerują, że psychodeliki wydają się wywoływać zarówno procesy uważności / akceptacji, jak i procesy zmiany zaangażowania i zachowania. Potrzebne są jednak dalsze badania w celu systematycznego eksplorowania tych procesów w rygorystycznych badaniach podłużnych wśród osób z depresją lub lękiem w celu powtórzenia tych wyników w tej populacji.

To badanie ma kilka ograniczeń. Procedury rekrutacji i gromadzenia danych przez Internet były anonimowe. Chociaż prawdopodobnie zwiększyłoby to udział osób z różnych lokalizacji geograficznych, wykluczałoby to osoby, które nie mogą lub nie chcą brać udziału w badaniach prowadzonych w Internecie. Ponadto, ograniczenie metod ankietowych polega na tym, że wszystkie raporty mają charakter retrospektywny, co zwiększa prawdopodobieństwo, że obecny afekt i osobiste skłonności mogą wpływać na przypominanie subiektywnych doświadczeń psychodelicznych, a także objawy depresji i lęku, które występowały wiele lat temu. Jednak ten potencjalny błąd powinien być mniej więcej podobny jak w innych badaniach retrospektywnych (Davis i in., 2018,2019). Dodatkowo, badanie z którego zostały sporządzone dane, zostało zaprojektowane w celu zbadania ostrego efektu uzyskania wglądu podczas doznania psychodelicznego. Chociaż średni wynik intensywności doznań mistycznych w tej próbie był podobny do wcześniejszych badań (Davis i in., 2018), co sugeruje porównywalnie silne efekty mistyczne oprócz efektów wglądu, nie możemy wykluczyć możliwości, że rekrutacja osób, które konkretnie zgłosiły zdobycie wglądu w ramach doświadczenia psychodelicznego tłumaczy pewną różnicę siły w powiązaniu między ostrym wglądem a innymi zmiennymi badanymi.

Innym ograniczeniem tego badania jest to, że pomimo naszych starań o rekrutację osób o różnym pochodzeniu poprzez umieszczanie ogłoszeń na różnych forach internetowych, respondentami byli przede wszystkim młodzi, biali mężczyźni. Chociaż nasza próba jest zgodna z wcześniejszymi badaniami użytkowników psychodelików stosującymi podobne procedury rekrutacji (Barrett i in., 2016; Davis i in., 2018), podobnie jak Michaels i in. (2018) gorąco zachęcamy przyszłych badaczy do kontynuowania wysiłków w celu rekrutacji zróżnicowanej próby. Istnieje kilka możliwych wyjaśnień braku zróżnicowanej reprezentacji w badaniach psychodelicznych. Na przykład może być tak, że temat tych badań nie jest interesujący dla niektórych potencjalnych respondentów, że istnieje zauważalne ryzyko związane z zgłaszaniem nielegalnych zachowań lub że internetowy format wyklucza osoby z różnych środowisk społeczno-ekonomicznych. Wysiłki mające na celu przezwyciężenie tych czynników mogą obejmować metodologię partycypacyjnych badań społecznościowych (Israel i in., 2005), w których badanie zostałoby opracowane poprzez zaangażowanie liderów z różnych środowisk, z zamiarem lepszego zrozumienia sposobów, w jakie badanie można by zaprojektować tak, aby łączyło się z osobami z tych społeczności.

6. Wnioski
oWyniki niniejszego badania podkreślają rolę elastyczności psychologicznej jako mediatora ostrych efektów psychodelicznych i zmniejszenia depresji / lęku. Przyszłe badania powinny zbadać wpływ podawania substancji psychodelicznych na elastyczność psychologiczną w warunkach laboratoryjnych przy użyciu grupy kontrolnej, zaprojektowane w celu ustalenia przyczynowych wpływów procesów psychologicznych, które przewidują terapeutyczne działanie halucynogenów. Takie prace powinny obejmować pomiar podstawowych procesów ACT (np. defuzji, wartości, ja- jako kontekstu itp.) w celu zbadania, czy nastąpiły zmiany w tych podstawowych procesach i przewidzenia trwałego wpływu doświadczeń psychodelicznych na wyniki terapeutyczne. Jeśli nadal wykazywana będzie elastyczność psychologiczna, która pośredniczy w pozytywnych wynikach terapeutycznych, przyszłe badania powinny zbadać, czy te efekty terapeutyczne można dodatkowo wzmocnić, stosując to podejście psychoterapeutyczne w terapii wspomaganej psychodelicznie, które konkretnie ukierunkowane jest na procesy zmian w transdiagnostycznym modelu elastyczności psychologicznej.

Bibliografia

A-Tjak et al., 2015 J.G.L. A-Tjak, M.L. Davis, N. Morina, M.B. Powers, J.A.J. Smits, P.M.G. EmmelkampA meta-analysis of the efficacy of acceptance and commitment therapy for clinically relevant mental and physical health problems Psychotherapy and Psychosomatics, 84 (2015), pp. 30-36 CrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarAraújo et al., 2015 A.M. Araújo, F. Carvalho, M.de.L. Bastos, P. Guedes de Pinho, M. CarvalhoThe hallucinogenic world of tryptamines: An updated review Archives of Toxicology, 89 (2015), pp. 1151-1173 CrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarBandelow and Michaelis, 2015 B. Bandelow, S. MichaelisEpidemiology of anxiety disorders in the 21st century Dialogues in Clinical Neuroscience, 17 (2015), pp. 327-335 View Record in ScopusGoogle ScholarBarrett et al., 2016 F.S. Barrett, M.P. Bradstreet, J.-M.S. Leoutsakos, M.W. Johnson, R.R. GriffithsThe Challenging Experience Questionnaire: Characterization of challenging experiences with psilocybin mushrooms Journal of Psychopharmacology, 30 (2016), pp. 1279-1295 CrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarBarrett et al., 2015 F.S. Barrett, M.W. Johnson, R.R. GriffithsValidation of the revised Mystical Experience Questionnaire in experimental sessions with psilocybin Journal of Psychopharmacology, 29 (2015), pp. 1182-1190 CrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarBirnbaum et al., 2010 H.G. Birnbaum, R.C. Kessler, D. Kelley, R. Ben-Hamadi, V.N. Joish, P.E. GreenbergEmployer burden of mild, moderate, and severe major depressive disorder: Mental health services utilization and costs, and work performance Depression and Anxiety, 27 (2010), pp. 78-89 1091–4269 CrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarBond et al., 2011 F.W. Bond, S.C. Hayes, R.A. Baer, K.M. Carpenter, N. Guenole, H.K. Orcutt, et al.Preliminary psychometric properties of the acceptance and action questionnaire–II: A revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance Behavior Therapy, 42 (2011), pp. 676-688 ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle ScholarCarhart-Harris et al., 2016 R.L. Carhart-Harris, M. Bolstridge, J. Rucker, C.M.J. Day, D. Erritzoe, M. Kaelen, et al.Psilocybin with psychological support for treatment-resistant depression: An open-label feasibility study The Lancet Psychiatry, 3 (2016), pp. 619-627 ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle ScholarCarhart-Harris et al., 2014 R.L. Carhart-Harris, R. Leech, P.J. Hellyer, M. Shanahan, A. Feilding, E. Tagliazucchi, et al.The entropic brain: A theory of conscious states informed by neuroimaging research with psychedelic drugs Frontiers in Human Neuroscience, 8 (2014) Google ScholarCarhart-Harris et al., 2017 R.L. Carhart-Harris, L. Roseman, M. Bolstridge, L. Demetriou, J.N. Pannekoek, M.B. Wall, et al.Psilocybin for treatment-resistant depression: FMRI-measured brain mechanisms Scientific Reports, 7 (2017), p. 13187 Google ScholarCarhart-Harris et al., 2011 R.L. Carhart-Harris, T.M. Williams, B. Sessa, R.J. Tyacke, A.S. Rich, A. Feilding, et al.The administration of psilocybin to healthy, hallucinogen-experienced volunteers in a mock-functional magnetic resonance imaging environment: A preliminary investigation of tolerability Journal of Psychopharmacology, 25 (2011), pp. 1562-1567 CrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarCollimore and Rector, 2014 K.C. Collimore, N.A. RectorTreatment of anxiety disorders with comorbid depression: A survey of expert CBT clinicians Cognitive and Behavioral Practice, 21 (2014), pp. 485-493 ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle ScholarCollins et al., 2004 K.A. Collins, H.A. Westra, D.J.A. Dozois, D.D. BurnsGaps in accessing treatment for anxiety and depression: Challenges for the delivery of care Clinical Psychology Review, 24 (2004), pp. 583-616 ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle ScholarConnolly Gibbons et al., 2007 M.B. Connolly Gibbons, P. Crits-Christoph, J.P. Barber, M. SchambergerInsight in psychotherapy: A review of empirical literature L. Castonguay, C. Hill (Eds.), Insight in psychotherapy, APA Press, Washington, DC (2007), pp. 143-165 CrossRefGoogle ScholarCoull and Morris, 2011 G. Coull, P.G. MorrisThe clinical effectiveness of CBT-based guided self-help interventions for anxiety and depressive disorders: A systematic review Psychological Medicine, 41 (2011), pp. 2239-2252 View Record in ScopusGoogle ScholarCuijpers et al., 2014 P. Cuijpers, M. Sijbrandij, S.L. Koole, G. Andersson, A.T. Beekman, C.F. Reynolds IIIAdding psychotherapy to antidepressant medication in depression and anxiety disorders: A meta-analysis World Psychiatry, 13 (2014), pp. 56-67 CrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarDavis et al., 2018 A.K. Davis, J.P. Barsuglia, R. Lancelotta, R. Grant, E. RennThe epidemiology of 5-Methoxy-N,N-Dimethyltryptamine (5-MeO-DMT) use: Benefits, consequences, patterns of use, subjective effects, and reasons for consumption Journal of Psychopharmacology, 32 (2018), pp. 779-792 View Record in ScopusGoogle ScholarDavis et al., 2019 A.K. Davis, S. So, R. Lancelotta, J.P. Barsuglia, R.R. Griffiths5-Methoxy-N,N-Dimethyltryptamine (5-MeO-DMT) used in a naturalistic setting is associated with unintended improvements in depression and anxiety The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 45 (2019), pp. 161-169 CrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarFrench et al., 2017 K. French, N. Golijani-Moghaddam, T. SchröderWhat is the evidence for the efficacy of self-help acceptance and commitment therapy? A systematic review and meta-analysis Journal of Contextual Behavioral Science, 6 (2017), pp. 360-374 ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle ScholarGarcia-Romeu et al., 2019 A. Garcia-Romeu, A.K. Davis, F. Erowid, E. Erowid, R.R. Griffiths, M.W. JohnsonCessation and reduction in alcohol consumption and misuse after psychedelic use Journal of Psychopharmacology, 33 (2019), pp. 1088-1101 CrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarGloster et al., 2017 A.T. Gloster, A.H. Meyer, R. LiebPsycholiogical flexibility as a malleable public health target: Evidence from a representative sample Journal of Contextual Behavioral Science, 6 (2017), pp. 166-171 ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle ScholarGriffiths et al., 2016 R.R. Griffiths, M.W. Johnson, M.A. Carducci, A. Umbricht, W.A. Richards, B.D. Richards, et al.Psilocybin produces substantial and sustained decreases in depression and anxiety in patients with life-threatening cancer: A randomized double-blind trial Journal of Psychopharmacology, 30 (2016), pp. 1181-1197 CrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarGriffiths et al., 2011 R.R. Griffiths, M.W. Johnson, W.A. Richards, B.D. Richards, U. McCann, R. JessePsilocybin occasioned mystical-type experiences: Immediate and persisting dose related effects Psychopharmacology, 218 (2011), pp. 649-665 CrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarGriffiths et al., 2008 R.R. Griffiths, W. Richards, M. Johnson, U. McCann, R. JesseMystical-type experiences occasioned by psilocybin mediate the attribution of personal meaning and spiritual significance 14 months later Journal of Psychopharmacology, 22 (2008), pp. 621-632 CrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarHacker et al., 2016 T. Hacker, P. Stone, A. MacBethAcceptance and commitment thearpy – do we know enough? Cumulative and sequential meta-analyses of randomized controlled trials Journal of Affective Disorders, 190 (2016), pp. 551-565 ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle ScholarHayes et al., 2006 S.C. Hayes, J.B. Luoma, F.W. Bond, A. Masuda, J. LillisAcceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes Behaviour Research and Therapy, 44 (2006), pp. 1-25 ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle ScholarHayes et al., 2012 S.C. Hayes, K.D. Strosahl, K.G. WilsonAcceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change (2nd ed.), Guilford Press, New York, NY (2012) Google ScholarHendricks, 2018 P.S. HendricksAwe: A putative mechanism underlying the effects of classic psychedelic-assisted psychotherapy International Review Of Psychiatry (Abingdon, England), 30 (2018), pp. 331-342 CrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarHofmann et al., 2012 S.G. Hofmann, A. Asnaani, I.J. Vonk, A.T. Sawyer, A. FangThe efficacy of cognitive behavioral therapy: A review of meta-analyses Cognitive Therapy and Research, 36 (2012), pp. 427-440 CrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarIBM Corp, 2018 IBM CorpIBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0 IBM Corp, Armonk, NY (2018) Google ScholarIsrael et al., 2005 B.A. Israel, E. Eng, A.J. Schulz, E.A. ParkerMethods in community-based participatory research for health Jossey-Bass, San Francisco (2005) Google ScholarJohnson et al., 2014 M.W. Johnson, A. Garcia-Romeu, M.P. Cosimano, R.R. GriffithsPilot study of the 5-HT2AR agonist psilocybin in the treatment of tobacco addiction Journal of Psychopharmacology, 28 (2014), pp. 983-992 CrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarJohnson et al., 2017 M.W. Johnson, A. Garcia-Romeu, P.S. Johnson, R.R. GriffithsAn online survey of tobacco smoking cessation associated with naturalistic psychedelic use Journal of Psychopharmacology, 31 (2017), pp. 841-850 CrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarJohnson and Griffiths, 2017 M.W. Johnson, R.R. GriffithsPotential therapeutic effects of psilocybin Neurotherapeutics, 14 (2017), pp. 734-740 CrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarKashdan and Rottenberg, 2010 T.B. Kashdan, J. RottenbergPsychological flexibility as a fundamental aspect of health Clinical Psychology Review, 30 (2010), pp. 865-878 ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle ScholarKaton, 2011 W.J. KatonEpidemiology and treatment of depression in patients with chronic medical illness Dialogues in Clinical Neuroscience, 13 (2011), pp. 7-23 View Record in ScopusGoogle ScholarKoen and Stein, 2011 N. Koen, D.J. SteinPharmacotherapy of anxiety disorders: A critical review Dialogues in Clinical Neuroscience, 13 (2011), pp. 423-437 View Record in ScopusGoogle ScholarKuncewicz et al., 2014 D. Kuncewicz, K. Lachowicz-Tabaczek, J. ZałuskiWhy insight in psychotherapy does not always lead to behaviour change? Polish Journal of Applied Psychology, 12 (2014), pp. 99-122 View Record in ScopusGoogle ScholarKuypers et al., 2016 K.P.C. Kuypers, J. Riba, M. de la Fuente Revenga, S. Barker, E.L. Theunissen, J.G. RamaekersAyahuasca enhances creative divergent thinking while decreasing conventional convergent thinking Psychopharmacology, 223 (2016), pp. 3395-3403 CrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarLeichsenring et al., 2006 F. Leichsenring, W. Hiller, M. Weissberg, E. LeibingCognitive-behavioral therapy and psychodynamic psychotherapy: Techniques, efficacy, and indications American Journal of Psychotherapy, 60 (2006), pp. 233-259 CrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarLovibond and Lovibond, 1995 P.F. Lovibond, S.H. LovibondThe structure of negative emotional states: Comparison of the depression anxiety stress scales (DASS) with the beck depression and anxiety inventories Behavior Research and Therapy, 33 (1995), pp. 335-343 ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle ScholarMaclean et al., 2012 K.A. Maclean, J.-M.S. Leoutsakos, M.W. Johnson, R.R. GriffithsFactor Analysis of the mystical experience questionnaire: A study of experiences occasioned by the hallucinogen psilocybin Journal of the Scientific Study of Religion, 51 (2012), pp. 721-737 CrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarMichaels et al., 2018 T.I. Michaels, J. Purdon, A. Collins, M.T. WilliamsInclusion of people of color in psychedelic-assisted psychotherapy: A review of the literature BMC Psychiatry, 18 (2018), p. 245 Google ScholarMiller, 2004 W.R. MillerThe phenomenon of quantum change Journal of Clinical Psychology, 60 (2004), pp. 453-460 View Record in ScopusGoogle ScholarMiller and C’de Baca, 2001 W.R. Miller, J. C’de BacaQuantum change: When epiphanies and sudden insights transform ordinary lives Guilford Press (2001) Google ScholarMuthén and Muthén, 1998-2017 L.K. Muthén, B.O. MuthénMplus User’s Guide (8th ed.), Muthén and Muthén, Los Angeles, CA (1998–2017) Google ScholarNiles et al., 2015 A.N. Niles, H.J. Dour, A.L. Stanton, P.P. Roy-Byrne, M.B. Stein, Sullivan, et al.Anxiety and depressive symptoms and medical illness among adults with anxiety disorders Journal of Psychosomatic Research, 78 (2015), pp. 109-115 ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle ScholarNoorani et al., 2018 T. Noorani, A. Garcia-Romeu, T.C. Swift, R.R. Griffiths, M.W. JohnsonPsychedelic therapy for smoking cessation: Qualitative analysis of participant accounts Journal of Psychopharmacology, 32 (2018), pp. 756-769 CrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarOtto and Hearon, 2016 M.W. Otto, B.A. HearonCombination treatment for anxiety and mood disorders: Benefits and issues for the combination of cognitive-behavioral therapy and pharmacotherapy The Oxford handbook of cognitive and behavioral therapies, Oxford University Press, New York, NY (2016), pp. 482-493 View Record in ScopusGoogle ScholarPalhano-Fontes et al., 2018 F. Palhano-Fontes, D. Barreto, H. Onias, K.C. Andrade, M.M. Novaes, J.A. Pessoa, et al.Rapid antidepressant effects of the psychedelic ayahuasca in treatment-resistant depression: A randomized placebo-controlled trial Psychological Medicine, 49 (2018), pp. 655-663 Google ScholarPreller and Vollenweider, 2018 K.H. Preller, F.X. VollenweiderPhenomenology, structure, and dynamic of psychedelic states Current Topics In Behavioral Neurosciences, 36 (2018), pp. 221-256 View Record in ScopusGoogle ScholarRoseman et al., 2018 L. Roseman, D.J. Nutt, R.L. Carhart-HarrisQuality of acute psychedelic experience predicts therapeutic efficacy of psilocybin for treatment-resistant depression Frontiers in Pharmacology, 8 (2018), p. 974 Google ScholarRoss et al., 2016 S. Ross, T. Bossis, J. Guss, G. Agin-Liebes, T. Malone, B. Cohen, et al.Rapid and sustained symptom reduction following psilocybin treatment for anxiety and depression in patients with life-threatening cancer: A randomized controlled trial Journal of Psychopharmacology, 30 (2016), pp. 1165-1180 CrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarSabucedo, 2017 P. SabucedoThe psychological flexibility model from a cultural perspective: An interpretive analysis of two native American healing rituals Internaltional Journal of Culture and Mental Health, 10 (2017), pp. 367-375 CrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarSantos et al., 2007 R.G. Santos, J. Landeira-Fernandez, R.J. Strassman, V. Motta, A.P.M. CruzEffects of ayahuasca on psychometric measures of anxiety, panic-like, and hopelessness in Santo Daime members Journal of Ethnopharmacology, 112 (2007), pp. 507-513 ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle Scholardos Santos et al., 2016 R.G. dos Santos, F.L. Osório, J.A.S. Crippa, J. Riba, A.W. Zuardi, J.E.C. HallakAntidepressive, anxiolytic, and antiaddictive effects of ayahuasca, psilocybin, and lysergic acid diethylamide (LSD): A systematic review of clinical trials published in the last 25 years Therapeutic Advances in Psychopharmacology, 6 (2016), pp. 193-213 CrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarSinyor et al., 2010 M. Sinyor, A. Schaffer, A. LevittThe sequenced treatment alternatives to relieve depression (STAR*D) trial: A review Canadian Journal of Psychiatry, 55 (2010), pp. 126-135 CrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarSteel et al., 2014 Z. Steel, C. Marnane, C. Iranpour, T. Chey, J.W. Jackson, V. Patel, et al.The global prevalence of common mental disorders: A systematic review and meta-analysis 1980–2013 International Journal of Epidemiology, 43 (2014), pp. 476-493 CrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarStroud et al., 2017 J.B. Stroud, T.P. Freeman, R. Leech, C. Hindocha, W. Lawn, D.J. Nutt, et al.Psilocybin with psychological support improves emotional face recognition in treatment-resistant depression Psychopharmacology, 235 (2017), pp. 459-466 Google ScholarTwohig and Levin, 2017 M.P. Twohig, M.E. LevinAcceptance and commitment therapy as a treatment for anxiety and depression: A review Psychiatric Clinics of North America, 40 (2017), pp. 751-770 ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle ScholarUthaug et al., 2018 M.V. Uthaug, K. van Oorsouw, K.P.C. Kuypers, M. van Boxtel, N.J. Broers, N.L. Mason, et al.Sub-acute and long-term effects of ayahuasca on affect and cognitive thinking style and their association with ego dissolution Psychopharmacology, 235 (2018), pp. 2979-2989 CrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarWalsh and Thiessen, 2018 Z. Walsh, M.S. ThiessenPsychedelics and the new behaviourism: Considering the integration of third-wave behavior therapies with psychedelic-assisted therapy International Review of Psychiatry, 30 (2018), pp. 343-349 CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar